ޑރ. އަކުއަގާޑް ވޯޓާ ޕިއުރިފަޔާރސް ރާއްޖެއަށް މުހިންމުވައި 8 ސަބަބު

ގިނަ ވަނަތަކެއް ލިބިފައިވާ މަޤްބޫލު ބްރޭންޑެއް

130 އަށްވުރެ ގިނަ ބައިނަލްއްޤުއާމީ ކުރިއާރާފައިވާ ލޭބޯޓަރީތަކުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވުމާއެކު ދުނިޔޭގެ އެކިހިސާބުތަކުގެ 10 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ އާއިލާތަކުގެ އިތުބާރު މި ޕިއުރިފަޔަރ އަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

%100 ފުރިހަމަ ރައްކާތެރިކަން

ރާއްޖޭގައި ފެން ސާފުކުރެވިފައިވާ ފެންވަރަށް ބަލާއިރު އާންމުގޮތެއްގައި ލީޓަރެއްގައި ހިމެނޭ ޓީ.ޑީ.އެސް (ސާފުކަން ދައްކުވައިދޭ މާއްދާ) 500މގ/ލ އަށްވުރެ ދަށެވެ. ނަމަވެސް، ޑރ. އަކުއަރގާރޑްގެ މެޝިންތަގުގެ އެހީގައި ފަސޭހަކަމާއެކު 2000މގ/ލ ޓީ.ޑީ.އެސް އަށް ފެން ސާފުކުރެވެއެވެ.

ޙަރަދުތައް %90 ކުޑަވުން

ޑރ. އެކުއަރގާރޑްގެ އެހީގައި މަހެއްގެ މައްޗަށް ފެން ގަތުމަށް ޙަރަދުވައި 10000 ރުފިޔާގެ ތެރެއިން %90 ސަލާމަތް ކޮއްދެއެވެ.

ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ އެކުލެވިފައިވުމާއެކު ހަރުކުރަން ފަސޭހަ

އެލް.އީ.ޑީ ސްކްރީންގެ އެހީގައި ފެން ސާފުކުރާގޮތާއި، ފެން ހުރި މިންވަރު އެގުމާއެކު ސާރވިސް އެލާރޓް ވެސް އެކުލެވެއެވެ.

ޔުނިވާރސަލް ވޯޓަރ ޕިއުރިފަޔަރ (އާރް.ޢޯ، ޔޫ.ވީ، ޔޫ.އެފް)

އާރް.އޯ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ޔޫ.ވީ ރޭސް އަދި ޔޫ.އެފް ބޭނުންކޮށްގެން ލޮނާއި ބަރު މާއްދާތައް ފެނުން ވަކިކުރެވޭއިރު ފެނުގައި ހިމެނޭ މުހިންމު މާއްދާތަކާއި ޤުދުރަތީ ރަހަ ދަމަހައްޓައިދެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ރަގަނޅު ވޯޓަރ ޕިއުރިފަޔަރ

ޑރ. އެކުއަރގާރޑް ޕިއުރިފަޔަރ އަކީ އެއަގެއްގައި މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޕިއުރިފަޔަރއެވެ. އެގޮތުން، ގަޑިއިރެއްގެ ތެރޭގައި 15 ލީޓަރުގެ ފެން ފިލްޓަރ ކުރެވޭއިރު ނިއުޓްރިޝަން، ބައިއޯޓްރޮން އަދި މިނަރަލް ގާރޑް ފަދަ ބައިތައްވެސް ހިމެނިފައިވެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.