މުނިފޫހި

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުތައް ދެއްކުން ވެސް ބީއެމްއެލްއިން ހަ މަހަށް ފަސްކޮށްދީފި

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުތައް ދެއްކުން ވެސް ބީއެމްއެލްއިން ހަ މަހަށް ފަސްކޮށްދީފި
މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން ދޫކޮށްފައިވާ ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ދަރިވަރުން އަމިއްލައަށް ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި ލޯނަށް ފައިސާ ދެއްކުން ހަ މަސް ފަސްކޮށް...

ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރުތައް އިތުރު ތިން ރަށެއްގައި ގާއިމުކުރަނީ

ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރުތައް އިތުރު ތިން ރަށެއްގައި ގާއިމުކުރަނީ
ބީއެމްއެލްއިން އިތުރު 3 ރަށެއްގައި ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރުތައް ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ބީއެމްއެލްއިން އިތުރު ސާވިސް ސެންޓަރުތައް ޤާއިމްކުރުމަށް ނިންމާފައިވ...

ވާހަކަ: މަންމަން ގޮއްޔެ

ވާހަކަ: މަންމަން ގޮއްޔެ
އަހަރެންނަކީ ފަސްގަނޑު ކަޅު، ގަސްކަރަ ފެހި އަދި ފެންމީރު ފުރަމާލެއަށް އުފަން ޒުވާން ހިތެއްގެ ވެރިއެކެވެ. ޢުމުރަކީ ހަމަ އެންމެ ގަރުނެކެވެ. ބަލާބެލުމަށް އަހަރެންނަކީ އިސްކޮ...

ހަޤީޤީ ހާދިސާ: ރީލޯޑް

ހަޤީޤީ ހާދިސާ: ރީލޯޑް
މިހާރަކަށް އައިސް މީހުންނަށް ފޯނުކޮށް މަކަރާއި ހީލަތުން އޮޅުވާލައިގެން ބޮޑެތި އަގުގައި ރީލޯޑާއި ރާސްޓަސް ހޯދަމުންދާ މީހުން މި މުޖުތަމަޢުގައި އުޅެމުންދޭ. މިކަމަށް ސަމާލުވެ...