މުނިފޫހި

ވާހަކަ: ގަސްފީނި

ވާހަކަ: ގަސްފީނި
އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން ނެތިއްޖެނަމަ މިފަދަ ގޮތެއްވެސްވުން އެކަށީގެންވެއެވެ. އެކުވެރިކަމަކީ ގަދަ ފަދަ ބާރެކެވެ. ވަކިވެ ގަތުމަކީ ނިކަމެތިކަމެއްކަން މިވާހަކައިން...

ދޮންބައްޕަގެ ޖިންސީ ޝިކާރައަކަށްވެ ލިބުނު ދަރިފުޅު މަރާލުމަށްފަހު ގިފިލި ތެރޭގައި ވަޅުލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ވާހަކަ

ދޮންބައްޕަގެ ޖިންސީ ޝިކާރައަކަށްވެ ލިބުނު ދަރިފުޅު މަރާލުމަށްފަހު ގިފިލި ތެރޭގައި ވަޅުލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ވާހަކަ
މިއީ މުޖުތަމަޢުގައި ހިނގާ މިފަދަ ނޭދެވޭ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ކިޔުންތެރިން މިފަދަ ހާދިޘާތަކުން އިބްރަތެއް ހާޞިލްކުރުމުގެ ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ލިޔެފައިވާ...

އެ ހަޤީޤަތް

އެ ހަޤީޤަތް
ވަފާ ހާލު ކިހިނެއްތަ؟ ކިހިނެއް ވެފަ ތިއިނީ. ކޮބާ މަންމަމެން. އަޒީމް ވަފާ އާއި އެތައް ސުވާލެއް ކުރި ނަމަވެސް ވަފާ އަގަޔަކުން ނުބުނެއެވެ. ވާހަކައެއް ނުދެއްކިއެވެ. ރަށުގެ އަ...

ކުރުވާހަކަ: ލިވީ

ކުރުވާހަކަ: ލިވީ
ލިޔުނީ : މަރިޔަމް ޙުސައިން / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އަޔާޒާއި ލިވީގެ މެދުގައި އޮންނަނީ އާދަޔާ ހިލާފް އެކުވެރިކަމެކެވެ. ކުޑައިރުންސުރެން އެއްފުރާޅެއްގެ ދަށުގައި އުޅެންޖެހުމުން ދެކ...