މުނިފޫހި

ބައްޕައެއްގެ ސަބަބުން ޖިންނީންނާއި ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ އަންހެނެއްގެ ދިރިއުޅުން

ބައްޕައެއްގެ ސަބަބުން ޖިންނީންނާއި ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ އަންހެނެއްގެ ދިރިއުޅުން
މިއީ ހަޤީޤީ ޙާދިޘާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. މިވާހަކައިގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަންނަމާއި ތަންތަނަކީ އަސްލެއް ނޫނެވެ.   އިންސާނުންނެކޭ އެއްފަދައ...

އެހަނދާން….

އެހަނދާން....
ލިޔުނީ : މަރްޔަމް ޙުސައިން ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އަހަރެންގެ މޭމަތީގައި އޮތް  ފޮޓޯ ލޯގަނޑު ނަގާ ވަރަށް ފުންނަޒަރަކުން އެފޮޓޯއަށް ބަލާލީމެވެ. އަހަރެންނާއި އެކު ކޮއްކޮ އުމުރު...

ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު

ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު
ލިޔުނީ : މަރްޔަމް ޙުސައިން / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ސަރުކާރުން ލިބުނު ސްކޮލަޝިޕެއްގައި މެލޭޝިޔާގައި ކިޔަވަން ހުރެފައި ރާއްޖެ އައީ ފަސްއަހަރުކޮއްފައެވެ. އޭރު މާލެއަށްވަނީ ވަރަށް...

އިންތިޒާރުގައި …….

އިންތިޒާރުގައި .......
ލިޔުނީ : މަރްޔަމް ޙުސައިން / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އޮއްސެމުންދިޔަ އިރާއެކު އުޑުމައްޗައް ރީތި ކުލަތައް އަރަމުން ދިޔަ އެވެ. ވިލާތަކުގެ ކުލަތައް ބަދަލުވަމުން ދިޔަ އެވެ. މަޑުމަޑުން...

ތިބާ އަމިއްލަ ނަފުސަށް ގެއްލުން ދިނުމަކީ ހެދޭ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް! އެއީ ކުށެއް!

ތިބާ އަމިއްލަ ނަފުސަށް ގެއްލުން ދިނުމަކީ ހެދޭ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް! އެއީ ކުށެއް!
މިއީ ހަޤީޤީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. މިހާދިސާގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތަންތަނާއި ނަންނަމަކީ އަސްލެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެ އިންސާނަކުވެސް މިދުނިޔެއަށް...

އެ ދުވެލި މަޑުކުރެވުނު ނަމަ…

އެ ދުވެލި މަޑުކުރެވުނު ނަމަ...
މިއީ ހަޤީޤީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ހިޔާލީ ވާހަކައެކެވެ.        ދުވަހަކީ ހޮނިހިރު ދުވަހެވެ. މެންދުރުގެ ކެއުމަށް ތަށިމަތި ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައ...

ވާހަކަ: އައިޝާގެ މޫނު ފޮތް

ވާހަކަ: އައިޝާގެ މޫނު ފޮތް
މިއީ ފޭސް ބުކުން ދިމާވާ އެކިއެކި ހާދިސާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ހިޔާލީ ވާހަކައެކެވެ.  މުޖުތަމައުގައި އިންޓަނެޓު މެދުވެރިކޮށް މިފަދަ އެތައް ޢަމަލެއް ހިނ...