އަތޮޅުތެރެއިން

ކަމަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އާރްޑީސީއަށް

ކަމަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އާރްޑީސީއަށް
ބ. ކަމަދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރުޑީސީ) އާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް، އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ވަނީ ސޮއިކޮށ...

ފެހެންދޫ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ބޯޓަކާއި ލޯންޗެއްގައި ރޯވެ އަނދައި ހުލިވެއްޖެ

ފެހެންދޫ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ބޯޓަކާއި ލޯންޗެއްގައި ރޯވެ އަނދައި ހުލިވެއްޖެ
ބ. ފެހެންދޫ ފަޅުގައި އޮތް މުދާ އުފުލާ ބޯޓަކާއި ލޯންޗެއްގައި ރޯވެ އަނދައި ހުލިވެއްޖެއެވެ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަލީ ޝައުފާން ވިދާޅުވީ އެ ދެ އުޅަނދުގައި ގަސް...

ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި ހަނިފަރު ހަމަޖައްސަން ހުށަހަޅައިފި

ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި ހަނިފަރު ހަމަޖައްސަން ހުށަހަޅައިފި
ބ. ދޮންފަނު ރައްޔިތުން ޕިކްނިކް ދިއުމަށް ހާއްސަ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ދޮންފަނުގެ އިހުތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެ ރަށާ ކައިރީގައި އޮންނަ ހަނިފަރު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ރައީސް އ...

ދޮންފަނު ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސަށް ހުށަހަޅައިފި

ދޮންފަނު ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސަށް ހުށަހަޅައިފި
ބ. ދޮންފަނު ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްއާ، މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި...