އަތޮޅުތެރެއިން

ގޮއިދޫ ސްކޫލް ކުދިން މަހަކު އެއްފަހަރު ބައިސްކަލުގައި ސްކޫލަށް

ގޮއިދޫ ސްކޫލް ކުދިން މަހަކު އެއްފަހަރު ބައިސްކަލުގައި ސްކޫލަށް
ބ. ގޮއިދޫ ސްކޫލުގެ ކުދިން ކޮންމެ މަހެއްގެ އެއް ދުވަހު ބައިސްކަލުގައި ސްކޫލަށް ކިޔަވަން ދާންޖެހޭ ގޮތަށް އެ ސްކޫލުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ކޮންމެ މަހެއްގެ ފުރަތަމަ ބުދަ ދުވަ...

ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ކިނބިދު އާއި ލަންދޫގައި ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނިންމާލައިފި

ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ކިނބިދު އާއި ލަންދޫގައި ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނިންމާލައިފި
ބީއެމްއެލްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ބ. ކިނބިދު އާއި ނ. ލަންދޫގައި ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކާމިޔާބު ކަމާއެކީ ނިންމާލައިފި އެވެ. އެ ފަންޑްގެ އެހީގައި ކިނބިދޫގައި ވަނީ ކޮމ...

ދަރަވަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ 56 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ދަރަވަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ 56 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ
ބ. ދަރަވަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ 56 ޕަސެންޓް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެ މަސައްކަތްކުރާ އެމްޓީސީސީން ބުނެފި އެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނީ ދަރަވަންދޫ ބަނދަރު ހިމާޔ...

ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީޒް ފޯރުކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީޒް ފޯރުކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ
ބ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީޒް ފޯރުކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބުނީ...

ކެންދޫ ހިމާޔަތް ކުރަން ބޮޑުހިލައިގެ ތިންވަނަ ޝިޕްމެންޓް ގެންގޮސްފި

ކެންދޫ ހިމާޔަތް ކުރަން ބޮޑުހިލައިގެ ތިންވަނަ ޝިޕްމެންޓް ގެންގޮސްފި
ބ. ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބޮޑު ހިލައިގެ ތިންވަނަ ޝިޕްމެންޓް އެރަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ. ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދަނީ އ...