ކުޅިވަރު

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް: ކުއާޓާގައި އޭދަފުށި މިރޭ ކުޑަހުވަދޫއާ ދެކޮޅަށް

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް: ކުއާޓާގައި އޭދަފުށި މިރޭ ކުޑަހުވަދޫއާ ދެކޮޅަށް
ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި އޭދަފުށި މިރޭ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ދ. ކުޑަހުވަދޫއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނެ އެވެ. މުބާރާތުގައި އޭދަފުށި ތަމްސީލުކުރަނީ ޔުނައިޓެޑް ވ...

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް: ޒޯން ބުރުގައި އޭދަފުއްޓާ ދުވާފަރު މިރޭ ވާދަކުރީ

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް: ޒޯން ބުރުގައި އޭދަފުއްޓާ ދުވާފަރު މިރޭ ވާދަކުރީ
ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތް، ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޒޯން ބުރުގައި އޭދަފުއްޓާ ދުވާފަރު މިރޭ ވާދަކުރާނެ އެވެ. ދުވާފަރު ޒޯން ޗެމްޕިއަ...