ޚަބަރު

އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގައި ހިންގާ ޖަރީމާތައް ތަހުގީގުކުރުމަށް ރައީސް ގޮވާލައިފި

އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގައި ހިންގާ ޖަރީމާތައް ތަހުގީގުކުރުމަށް ރައީސް ގޮވާލައިފި
އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނު ގާޒާގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ތަހުގީގު ކުރުމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު...

ހިންމަފުށީ ކައުންސިލުން ސްކޫލްގެ ލައިބްރަރީ ތަރައްގީ ކޮށްފި

ހިންމަފުށީ ކައުންސިލުން ސްކޫލްގެ ލައިބްރަރީ ތަރައްގީ ކޮށްފި
ކ. ހިންމަފުށީ ކައުންސިލުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އެރަށު ސްކޫލުގެ ލައިބްރަރީ ތަރައްގީކޮށްފި އެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅުމަސް ދުވަހުގެ މަސައްކަތަށް ފަހު ނިންމައި، އަލުން ތަރައްގީކޮށ...

ހޯމްލޭންޑް، ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަކަށް ހައްސާނު

ހޯމްލޭންޑް، ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަކަށް ހައްސާނު
 ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަކަށް ބ. އޭދަފުށީ ގުލިސްތާނުގޭ ހައްސާނު ހަމީދު ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ. ގާނޫނީ ދާއިރާއިން މަތީ ތައުލ...

ގާޒީ އަބްދުﷲ ހަމީދުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް އޭދަފުށީ ކޯޓަށް ބަދަލުކޮށްފި

ގާޒީ އަބްދުﷲ ހަމީދުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް އޭދަފުށީ ކޯޓަށް ބަދަލުކޮށްފި
ބ. ތުޅާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަބްދުﷲ ޙަމީދު، ބ. އޭދަފުށީ ކޯޓަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ. ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބުނިގޮތުގައި އަބްދުﷲ ހަމީދު...

“އަލުން ބަލުން”ގެ ނަމުގައި ބ. އަތޮޅުގައި ބޮޑު ރީސޭލް މާކެޓެއް ބާއްވައިފި

މިއަހަރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބ. އަތޮޅުގެ ހަ ރަށެއްގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކުން އިސްނަގައިގެން، ސޮނެވާ ނަމޫނާ ޖަމިއ...