ޚަބަރު

ގޮއިދޫ ސްކޫލް ކުދިން މަހަކު އެއްފަހަރު ބައިސްކަލުގައި ސްކޫލަށް

ގޮއިދޫ ސްކޫލް ކުދިން މަހަކު އެއްފަހަރު ބައިސްކަލުގައި ސްކޫލަށް
ބ. ގޮއިދޫ ސްކޫލުގެ ކުދިން ކޮންމެ މަހެއްގެ އެއް ދުވަހު ބައިސްކަލުގައި ސްކޫލަށް ކިޔަވަން ދާންޖެހޭ ގޮތަށް އެ ސްކޫލުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ކޮންމެ މަހެއްގެ ފުރަތަމަ ބުދަ ދުވަ...

އުރީދޫއިން އަޕްގްރޭޑް ޔޯ ވޯލްޑް ގެ ނަމުގައި ކެމްޕެއިނެއް ފަށާ، އުރީދޫ ބްރޭންޑަށް ބޮޑު ބަދަލެއް

އުރީދޫއިން އަޕްގްރޭޑް ޔޯ ވޯލްޑް ގެ ނަމުގައި ކެމްޕެއިނެއް ފަށާ، އުރީދޫ ބްރޭންޑަށް ބޮޑު ބަދަލެއް
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ މައި ކުންފުނި އަދި މެދުއިރުމައްޗާއި، އުތުރު އެފްރިކާ އަދި ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އައި.ސީ.ޓީ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުރިއަރ...

މެެޕްސް ކޮލެޖުން އޯލެވެލް ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަ ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ސެޝަންތަކެއް!

މެެޕްސް ކޮލެޖުން އޯލެވެލް ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަ ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ސެޝަންތަކެއް!
އޯލެވެލް އިމްތިޙާނު ނިންމާލުމަށްފަހު މަތީ ތަޢުލީމު ފެށުމަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ޚިޔާރުކުރަންވީ ކޮން ދާއިރާއެއްތޯ ވިސްނަނީ އަޅުގަޑުމެންގެތެރެއިން ކިތައް ކުދިންތޯއެވެ؟ މިކަމާ...

އޭދަފުށީގައި ސޯލާ ހަކަތައިގެ ނިޒާމް ގާއިމު ކުރަން އަނެއްކާވެސް ބީލަމަށް

އޭދަފުށީގައި ސޯލާ ހަކަތައިގެ ނިޒާމް ގާއިމު ކުރަން އަނެއްކާވެސް ބީލަމަށް
އޭދަފުށި ހިމެނޭގޮތަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ސޯލާ ހަކަތައަށް ޚާއްސަ ބެޓަރީ އެނާޖީ ސްޓޯރޭޖް ސިސްޓަމް ޤާއިމުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަނެއްކާވެސް އިއުލާނު ކޮށްފ...

އެލައިޑުން ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑާއި ތައުލީމު ފަންޑު ތައާރަފުކޮށް އެހީ ދެނީ

އެލައިޑުން ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑާއި ތައުލީމު ފަންޑު ތައާރަފުކޮށް އެހީ ދެނީ
އެލައިޑުގެ ސީއެސްއާރުގެ ދަށުން ދޫކުރާ އެހީ ހަ ދާއިރާއަކުން ދޫކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. އެގޮތުން، އިޖުތިމާއީ ދާއިރާއަށް ހާއްސަކޮށް “އެލައިޑް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑް...

ޝިއާއު މަރާލި ފަރާތްތައް ހޯދައި ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމަށް އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ގޮވާލައިފި

ޝިއާއު މަރާލި ފަރާތްތައް ހޯދައި ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމަށް އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ގޮވާލައިފި
މާލޭގައި އަނިޔާވެރި މަރަކުން ޒުވާން އުމުރުގައި ޝިއާއު މުހައްމަދު ސައީދު، ރޭ މަރާލި މީހުން ހޯދައި ގާނޫނުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމަށް އޭދަފުށީ ކައ...

އުރީދޫގެ މޫލީ ހިދުމަތަށް ކާމިޔާބު ތިން އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކޮށްފި

އުރީދޫގެ މޫލީ ހިދުމަތަށް ކާމިޔާބު ތިން އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކޮށްފި
އީ-ކޮމާސް ޕްލެޓްފޯމް މޫލީން ވިޔަފާރިތަކާއި ކަސްޓަމަރުން ގުޅުވާލަދީ، ރާއްޖެއަށް ފުރިހަމަ އޮންލައިން ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ތަޖުރިބާއެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކާމިޔާބު ތިން އަހަރު މިއ...