ޚަބަރު

އެމެކްސް ކާޑުން ވިޔަފާރިކޮށްގެން، އަނބުރާ ފައިސާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް

އެމެކްސް ކާޑުން ވިޔަފާރިކޮށްގެން، އަނބުރާ ފައިސާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް
ބީއެމްއެލް އިން ދޫކޮށްފައިވާ އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ކާޑު ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޕްރޮމޯޝަނެއް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ބީއެމްއެލް އެ...

ރޯދަ މަހާ ގުޅިގެން މޫލީއިން މާންދޫ މަސްދަޅު ހިމެނޭ ރޯދަ ހަދިޔާ ޕެކް ޑެލިވަރީ މުޅިން ހިލޭ

ރޯދަ މަހާ ގުޅިގެން މޫލީއިން މާންދޫ މަސްދަޅު ހިމެނޭ ރޯދަ ހަދިޔާ ޕެކް ޑެލިވަރީ މުޅިން ހިލޭ
މޫލީ އާއި ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒް ގުޅިގެން މަންދޫ މަސްގެ އުފެއްދުންތައް ހިމެނޭ ބަންޑަލްޑް ހަދިޔާ ޕެކްތަކެއް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު މޫލީ ޕްލެޓްފޯމުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމ...

އުރީދޫގެ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ރޯދަމަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ހާއްސަ ހަދިޔާ

އުރީދޫގެ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ރޯދަމަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ހާއްސަ ހަދިޔާ
އުރީދޫގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް، ޕްރީޕެއިޑް އަދި ސުޕަނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ހަދިޔާތަކާއި އޮފާތަކާއެކު މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަސް ފަށައިފި އެވެ. ފުވައްމުލަކު ތުނޑީގައި ބޭއްވި ހ...

ރޯދަ މަހުުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ ބުރާސްފަތި ދުވަސް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

ރޯދަ މަހުުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ ބުރާސްފަތި ދުވަސް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި
މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަސް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިރޭ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ ހަނދު ސާބިތު ކުރަން މިރޭ އިސްލާމީ...

އުރީދޫއިން ވިޔަފާރިތަކަށް މައިކްރޮސޮފްޓްގެ އީޖާދީ ޑިޖިޓަލް ހައްލުތައް ފޯރުކޮށްދެނީ

އުރީދޫއިން ވިޔަފާރިތަކަށް މައިކްރޮސޮފްޓްގެ އީޖާދީ ޑިޖިޓަލް ހައްލުތައް ފޯރުކޮށްދެނީ
ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އީޖާދީ ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތަކާއި ހައްލުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން މައިކްރޮސޮފްޓާއެކު ޕާޓްނަޝިޕްއެއް ގާއިމްކޮށްފި އެވެ. އެ ކުންފުނިނ...

ބ. އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފުޓްސަލްގެ ބޮޑު މުބާރާތެއް

ބ. އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފުޓްސަލްގެ ބޮޑު މުބާރާތެއް
އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އަންހެން އަދި ފިރިހެން ފުޓްސަލްގެ ބޮޑު މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ....