ޚަބަރު

ބީއެމްއެލްގެ ލޯނާއި ފައިނޭންސިން އަށް ހުށަހަޅައިގެން ތިން ގައުމަކަށް ދަތުރެއް!

ބީއެމްއެލްގެ ލޯނާއި ފައިނޭންސިން އަށް ހުށަހަޅައިގެން ތިން ގައުމަކަށް ދަތުރެއް!
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ލުއި ލޯނާއި ވެހިކަލް ލޯނުގެ އިތުރުން ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ އާއި ވެހިކަލް ފައިނޭންސިންގ އަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކަސްޓަމަރުން...

ކަމަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އާރްޑީސީއަށް

ކަމަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އާރްޑީސީއަށް
ބ. ކަމަދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރުޑީސީ) އާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް، އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ވަނީ ސޮއިކޮށ...

ފެހެންދޫ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ބޯޓަކާއި ލޯންޗެއްގައި ރޯވެ އަނދައި ހުލިވެއްޖެ

ފެހެންދޫ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ބޯޓަކާއި ލޯންޗެއްގައި ރޯވެ އަނދައި ހުލިވެއްޖެ
ބ. ފެހެންދޫ ފަޅުގައި އޮތް މުދާ އުފުލާ ބޯޓަކާއި ލޯންޗެއްގައި ރޯވެ އަނދައި ހުލިވެއްޖެއެވެ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަލީ ޝައުފާން ވިދާޅުވީ އެ ދެ އުޅަނދުގައި ގަސް...