ޚަބަރު

ބ. އަތޮޅުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރަން ބޭނުންވާ މެޝިނަރީޒް ހޯދަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ބ. އަތޮޅުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރަން ބޭނުންވާ މެޝިނަރީޒް ހޯދަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
ބ. އަތޮޅުގެ ހަތަރު ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކުރަން ބޭނުންވާ މެޝިނަރީޒް ފޯރުކޮށްދޭން ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ރ...

ތުޅާދޫ ސްކޫލުގައި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލެއް އަޅަން ހަވާލުކޮށްފި

ތުޅާދޫ ސްކޫލުގައި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލެއް އަޅަން ހަވާލުކޮށްފި
ބ. ތުޅާދޫ ސްކޫލްގައި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލެއް އިމާރާތްކުރަން ބަދަހި އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ރަސްމި...

ދަރަވަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ 65 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ދަރަވަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ 65 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
ބ. ދަރަވަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ 65 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެ މަސައްކަތްކުރާ އެމްޓިސީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނީ މި މަސަ...

ޕެނަލްޓީގައި ހިންނަވަރު އަތުން ބަލިވެ ކްލަބް އޭދަފުށި ކަޓައިފި

ޕެނަލްޓީގައި ހިންނަވަރު އަތުން ބަލިވެ ކްލަބް އޭދަފުށި ކަޓައިފި
އެސްޓީއޯ ހިންނަވަރު ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު މެޗުގައި ހިންނަވަރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ވާދަކޮށް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 7-6 އިން ބަލިވެ ކްލަބް އޭދަފުށި މުބާރާ...

ކަމަދޫގެ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުން: އާ ހާބަ ބޭސިން ފުންކުރުމުގެ %90 ނިމިއްޖެ

ކަމަދޫގެ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުން:  އާ ހާބަ ބޭސިން ފުންކުރުމުގެ %90 ނިމިއްޖެ
ކަމަދޫ ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، އާ ހާބަރ ބޭސިން ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ 90 ޕަސެންޓް ނިންމާލައިފި އެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ...

ރ އަދި ބ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ޓިކެޓް މިހާރު އޮޑިއެޕުން އޮންލައިންކޮށް

ރ އަދި ބ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ޓިކެޓް މިހާރު އޮޑިއެޕުން އޮންލައިންކޮށް
ރ އަދި ބ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ޓިކެޓް މިހާރު އޮޑިއެޕުން އޮންލައިކޮށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ނަގާލެވޭނެ އެވެ. އޮޑިއެޕް އަކީ ރާއްޖޭގައި ކަނޑުދަތުރުފަތުރު ކުރާ ސްޕީޑްބޯޓްތަށް ފަސޭހަ...

ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދަން އޭދަފުއްޓާއި ހިންނަވަރު މިއަދު ނުކުންނަނީ

ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދަން އޭދަފުއްޓާއި ހިންނަވަރު މިއަދު ނުކުންނަނީ
އެސްޓީއޯ ހިންނަވަރު ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދަން ކްލަބް އޭދަފުއްޓާއި ހިންނަވަރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މިއަދު ނުކުންނާނެ އެވެ. ފަސް ޓީމު ބައިވެރިވި މުބާ...

އުރީދޫ އާޗާ ޕްރިފެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހަތަރު ގުނައާ ހަމައަށް ޑޭޓާ

އުރީދޫ އާޗާ ޕްރިފެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހަތަރު ގުނައާ ހަމައަށް ޑޭޓާ
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ހަތަރު ގުނަ އާ ހަމައަށް އިތުރު ޑޭޓާ އެލަވަންސް އާއެކު އާޗާ ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ އޮފާ އެއް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. އުރީދޫއިން ބުނީ...

ބީއެމްއެލް “ސްމޯލް ގްރާންޓްސް” އަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފަހު ތަރީޚަކީ މިމަހުގެ 15

ބީއެމްއެލް
ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު 50،000 ގަސް އިންދުމަށް ބީއެމްއެލް އިން ފެށި ޕްރޮޖެކްޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މި މަހުގެ 20 އަށް ހަމަވާނެ ކަމަށް އެތަނުން ބުނ...