ޚަބަރު

އަމާޒަކީ މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ތުޅާދޫ އެއާޕޯޓު ނިންމައި ހިދުމަތް ދިނުން: ރައީސް

އަމާޒަކީ މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ތުޅާދޫ އެއާޕޯޓު ނިންމައި ހިދުމަތް ދިނުން: ރައީސް
އަމާޒަކީ ބ. ތުޅާދޫ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިންމައި، މި އަހަރު ނިމެންވާ އިރަށް ޚިދުމަތްދިނުން ކަމަށް، ރ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖ...

1200 ޓަނުގެ ކުނި ބޭރުކުރީ ކައުންސިލުން ހަ ލައްކަ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން

1200 ޓަނުގެ ކުނި ބޭރުކުރީ ކައުންސިލުން ހަ ލައްކަ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން
ބ. އޭދަފުށީގައި އެކި ދުވަސްމަތިން ޖަމާކޮށްފައިވާ ކުނިތައް ވެމްކޯގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ނައްތާލީ ގާތްގަޑަކަށް ހަ ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ކަމަށް އޭދަފުށީ ކައުންސިލު...