ޚަބަރު

ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ހިޔާލު ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް

ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ހިޔާލު ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް
ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އޮޅުންފިލުވައި ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލުހޯދުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އާއި ފުލުހުންގެ ސީނިއަރ އޮފިސަރުން އޭދަފުށި އަދި މާޅޮހު ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް...

އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސްގައި އުރީދޫގެ އެމް ފައިސާ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސްގައި އުރީދޫގެ އެމް ފައިސާ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި
އުރީދޫ އާއި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ސްޓޯރު ޗެއިން އެސްޓީއޯ އާ ޕާޓްނާވެ، އެސްޓީއޯ ޕީޕަލް ޗޮއިސް އިން ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޒަމާނީ، ރައްކާތ...