ޚަބަރު

ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި ބީއެމްއެލްއަށް 554 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ފައިދާއެެއް

ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި ބީއެމްއެލްއަށް 554 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ފައިދާއެެއް
މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 554 މިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ. ބީއެމްއެލް އިން އިއްޔެ އާންމުކުރި ތަފ...

މޯލްޑިވިއަންގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ކުއްލިއަކަށް ބޮޑުކޮށްފި

މޯލްޑިވިއަންގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ކުއްލިއަކަށް ބޮޑުކޮށްފި
މޯލްޑިވިއަންގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ކުއްލިއަކަށް ބޮޑު ކޮށްފި އެވެ. މޯލްޑިވިއަނުން އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގުބޮޑުކުރުމުން ކޮންމެ ސެކްޓާއަކަށް ވަނީ 180 ރުފިޔާ އާއ...