ޚަބަރު

އުރީދޫ އިން ދިވެހި ވަންތަ ސްނެޕް ފިލްޓާއަކާއި ލެންސެއް ތައާރަފުކޮށްފި

އުރީދޫ އިން ދިވެހި ވަންތަ ސްނެޕް ފިލްޓާއަކާއި ލެންސެއް ތައާރަފުކޮށްފި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ސްނެޕްޗެޓާ ގުޅިގެން ދިވެހިވަންތަކަން ދައްކުވައިދޭ ލެންސަކާއި ފިލްޓާއެއް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ. ފިލްޓަ އާއި ލެންސް ތައާރަފުކޮށްފައިވަނީ އުރީދޫގެ މައި އ...

ބީއެމްއެލްއިން ގދ. ވާދޫގައި ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމްއެއް ހުޅުވައިފި

ބީއެމްއެލްއިން ގދ. ވާދޫގައި ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމްއެއް ހުޅުވައިފި
ގދ. ވާދޫގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ސެލްފް ސަވިސް ބޭންކިން އޭޓީއެމް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައި ހިދުމަތްދޭން ފައްޓައިފިއެވެ. ބީއެމްއެލްއިން މުޅި ރާއްޖެއަށް ބޭންކިން ހިދުމަތް ފު...

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އިން މާސްޓަކާޑް ބިޒްނަސް ޑެބިޓް ކާޑު ތައާރަފްކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އިން މާސްޓަކާޑް ބިޒްނަސް ޑެބިޓް ކާޑު ތައާރަފްކޮށްފި
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އިން ބިޒްނަސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް މުޅިން އާ ޕޭމަންޓް ސޮލިއުންޝަންއެއްގެ ގޮތުގައި މާސްޓަރކާޑު ބިޒްނަސް ޑެބިޓް ކާޑު މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ....

އުރީދޫ އެމް-ފައިސާ އިން މި އަހަރު ވެސް ފަސޭހަކަމާއެކު ޒަކާތް ދެއްކޭނެ

އުރީދޫ އެމް-ފައިސާ އިން މި އަހަރު ވެސް ފަސޭހަކަމާއެކު ޒަކާތް ދެއްކޭނެ
ގޭގައި ތިބެގެން ޒަކާތް ދައްކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކިޔޫގައި ނުޖެހި، އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ޒަކާތް ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން މިއަހަރު ވެސް ވަނީ ފަހ...

ނަގުދު ފައިސާވެސް ލިބޭ ބީއެމްއެލް ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ އަށް ހުށަހެޅުން އޮންލައިންކޮށް

ނަގުދު ފައިސާވެސް ލިބޭ ބީއެމްއެލް ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ އަށް ހުށަހެޅުން އޮންލައިންކޮށް
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ އަށް އިންޓަރނެޓު ބޭންކިންގ އަދި މޮބައިލް އެޕް މެދުވެރިކޮށް އެދި ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބު...

ލައިސެންސް ނަގަން ދުއްވާ ގަޑި ހަމަކުރަން ނުޖެހޭ ގޮތް ހަދައިފި

ލައިސެންސް ނަގަން ދުއްވާ ގަޑި ހަމަކުރަން ނުޖެހޭ ގޮތް ހަދައިފި
ޑްރައިވިން ސްކޫލެއް ނުވަތަ އިންސްޓްރަކްޓަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ވަކި ވަގުތަކަށް ދުއްވައިގެން ނޫން ގޮތަކަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސެންސް ނުލިބޭ ގޮތަށް އޮތް މާއްދ...

“ކުޅިކޮށް ކާ ކުއްޖަކު” ޓެގްކޮށްގެން އުރީދޫ ރޯދަ ހަދިޔާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު

ކުޅިކޮށް ކާ ކުއްޖަކި ޓެގްކޮށްގެން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ކަނޑޫދޫ މިރުހުގެ ހޮޓްސޯސް ޕެކް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެ ފުރުސަތުގެ ދަށުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އުރީދޫން އ...

ބީއެމްއެލް ރިވާޑްސް އަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން 10،000 ޕޮއިންޓް

ބީއެމްއެލް ރިވާޑްސް އަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން 10،000 ޕޮއިންޓް
ބީއެމްއެލްގެ ކްރެޑިޓް ކާޑުން ކުރާ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށްވެސް ޕޮއިންޓް ލިބޭ ގޮތަށް ބޭންކުން ތައާރަފްކުރި ރިވާޑްސް ޕްރޮގްރާމަށް އަލަށް ރަޖިސްޓްރީކުރާ ކޮންމެ ކަސްޓަމަރަކަށް 1...