ޚަބަރު

އޭދަފުށީގައި ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމަށާއި މަގު ހަދަން ބަޖެޓްގައި ހިމަނައިފި

އޭދަފުށީގައި ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމަށާއި މަގު ހަދަން ބަޖެޓްގައި ހިމަނައިފި
އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ރިޔާސީ ވައުދާ އެއްގޮތަށް، ބ. އޭދަފުށީގައި ހައުސިން ޔުނިޓް އިމާރާތްކުރުމަށާއި މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ހިންގުމަށް އަންނަ އަހަރުގެ...

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ އެޕް “އޯލާ” އަށް އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ އެޕް
ކުޑަކުދިންގެ ދިވެހި ވާހަކަ އެޕް “އޯލަ” މޮބައިލް މަނީ ގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެމް-ފައިސާ ގުޅިގެން އޯލަ އެޕް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތ...

ފަލަސްތީނަށް އެހީވުމަށް ތުޅާދޫން ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ހޯދައިފި

ފަލަސްތީނަށް އެހީވުމަށް ތުޅާދޫން ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ހޯދައިފި
ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށްޓަކައި ބ. ތުޅާދޫ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ހިންގާ ސިލްސިލާ ހަރަކާތްތަކުން ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ހޯދައިފި އެވެ. ފަލަސްތީނަށް އެހީވުމަށް މިދޔަ...