ޚަބަރު

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ބީއެމްއެލްގެ ބޮޑު އެހީއެއް

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ބީއެމްއެލްގެ ބޮޑު އެހީއެއް
ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް އެ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމ...

އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދާތީ ސަމާލުވާން ބީއެމްއެލް އިން އަނެއްކާ ވެސް އެދިއްޖެ

އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދާތީ ސަމާލުވާން ބީއެމްއެލް އިން އަނެއްކާ ވެސް އެދިއްޖެ
އެކި ނަންނަމުގައި ފޯނުން ގުޅައި، އިންޓަނެޓް ބޭންކިން މެދުވެރިކޮށް މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދާކަމުގެ ޝަކުވާތައް އިތުރުވެފައިވާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވާން ބީއެމްއެލް އިން އަނެ...

ބީއެމްއެލް ގެ ޗީފް އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރު މަގާމަށް އާ ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި

ބީއެމްއެލް ގެ ޗީފް އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރު މަގާމަށް އާ ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ޗީފް އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރުގެ މަގާމަށް މރ. ބިޝްވަޖިތު މަޒުމްދާރު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބިޝްވަޖިތު އަކީ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓިންގ، ބިޒްނަސް އޮ...

ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި ހަނިފަރު ހަމަޖައްސަން ހުށަހަޅައިފި

ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި ހަނިފަރު ހަމަޖައްސަން ހުށަހަޅައިފި
ބ. ދޮންފަނު ރައްޔިތުން ޕިކްނިކް ދިއުމަށް ހާއްސަ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ދޮންފަނުގެ އިހުތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެ ރަށާ ކައިރީގައި އޮންނަ ހަނިފަރު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ރައީސް އ...

ދޮންފަނު ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސަށް ހުށަހަޅައިފި

ދޮންފަނު ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސަށް ހުށަހަޅައިފި
ބ. ދޮންފަނު ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްއާ، މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި...