ޚަބަރު

މެޕްސް ކޮލެޖުގެ މޭ/ޖޫން އިންޓޭކްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ 29ގެ ނިޔަލަށް

މެޕްސް ކޮލެޖުގެ މޭ/ޖޫން އިންޓޭކްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ 29ގެ ނިޔަލަށް
 ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްއިން ފެށިގެން ބެޗެލަރސް ޑިގްރީއާ ހަމައަށް އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އަދި ބިޒްނަސްގެ ތަފާތު 7 ދާއިރާއެއް ހިމެނޭގޮތަށް، މެޕްސް ކޮލެޖުން ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ މ...

ބީއެމްއެލް ‘ސްމޯލް ގްރާންޓްސް’ ފަންޑުގެ އެހީއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް

ބީއެމްއެލް 'ސްމޯލް ގްރާންޓްސް' ފަންޑުގެ އެހީއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްގީއާއި ތިމާވެށްޓާއި ގުޅުންހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށް ޖަމިއްޔާތަކަށް އަމާޒުކޮށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ތ...

އުރީދޫ މަސްރޭހުގެ ރެކޯޑް މުގުރާލައި “ސްޓެލްކޯ ކަނބަލުން” ކާމިޔާބުކޮށްފި

އުރީދޫ މަސްރޭހުގެ ރެކޯޑް މުގުރާލައި
ކޮންމެ ރޯދަ މަހަކު އެންމެ ފޯރިގަދަކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ އެއް މުބާރާތް ކަމަށްވާ އުރީދޫ މަސްރޭހުގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދި ޓީމުގެ މަގާމު ހޯދައި “ސްޓެލްކޯ...