ޚަބަރު

ކިޔަވައިދޭ ވަގުތު ނުގެއްލޭ ގޮތަށް ހަރަކާތް ހިންގަން އަންގައިފި

ކިޔަވައިދޭ ވަގުތު ނުގެއްލޭ ގޮތަށް ހަރަކާތް ހިންގަން އަންގައިފި
ކިޔެވުމުގެ ދަންފަޅިން ވަގުތު ނުގެއްލޭ ގޮތަށް ސްކޫލުގައި ހަރަކާތްތައް ހިންގަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިސްމާއިލް ޝަފީއު އަންގަވައިފި އެވެ. ސްކޫލުތަކަށް އިއްޔެ ފޮނުވި...

މިދިޔަ ފަސް އަހަރަކީ އޭދަފުއްޓަށް ވަރަށް ނިކަމެތި ފަސް އަހަރު: ސަލީމް

މިދިޔަ ފަސް އަހަރަކީ އޭދަފުއްޓަށް ވަރަށް ނިކަމެތި ފަސް އަހަރު: ސަލީމް
މިދިޔަ ފަސް އަހަރަކީ ބ. އޭދަފުއްޓަށް ވަރަށް ނިކަމެތި ފަސް އަހަރު ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް (ރެޑްވޭވް ސަލީމް) މިއަދު ވިދާޅު...

ބްރޯޑްކޮމް އިން އޭދަފުށީ ކައުންސިލާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ބްރޯޑްކޮމް އިން އޭދަފުށީ ކައުންސިލާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތާ ގުޅުން ހުރި ގިނަ ދާއިރާތަކަކުން އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލާއެކު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (...

ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަމަށް ސަލްސާ އާމިރު ހަމަޖައްސައިފި

ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަމަށް  ސަލްސާ އާމިރު ހަމަޖައްސައިފި
ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ އަދި ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ މެނޭޖަރު އިބްރާހިމް އާމިރު (ސަލްސާ)، އާ ސަރުކާރުގެ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު...

ދިރާސީ އާ އަހަރު ޖެނުއަރީގައި ފަށާ ގޮތަށް 2025 ވަނަ އަހަރު ބަދަލުކުރަނީ

ދިރާސީ އާ އަހަރު ޖެނުއަރީގައި ފަށާ ގޮތަށް 2025 ވަނަ އަހަރު ބަދަލުކުރަނީ
ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން 2025ގައި ފަށާނީ ޖެނުއަރީގައި ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިސްމާއީލް ޝަފީއު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށާ ތާރީހަށް...

“ދެން ފެނިގެންދާނީ ބާރު ސްޕީޑްގައި ކައުންސިލްތައް ހިނގަމުންދާތަން”

ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރިކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ މައިގަނޑު އެއް ވިސްނުންކަމަށާއި ދެން ފެނިގެންދާނީ ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް ބާރު ސްޕީޑްގައި ސަރުކާރުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއެކީ ކ...

ރިޔާސީ އާ ދައުރާއެކު ބިންވެރިކަމާ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ރަންޒަމާނެއް ގެނެސްދޭނަން: ރައީސް

ރިޔާސީ އާ ދައުރާއެކު ބިންވެރިކަމާ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ރަންޒަމާނެއް ގެނެސްދޭނަން: ރައީސް
މި ފެށުނު ރިޔާސީ ދައުރުގެ މުހިންމު އެއް ސިޔާސަތަކަށް ވާނީ، ޢުމްރާނީ ބިނާކުރުމާއި އިންސާނީ ބިނާކުރުން ވަޒަން ހަމަކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކް...

ބިދޭސީންނަށް ބާއްވާ ކްރިކެޓް ކާނިވަލަށް ރަޖިސްްޓްރީ ވާން ހުޅުވާލައިފި

ބިދޭސީންނަށް ބާއްވާ ކްރިކެޓް ކާނިވަލަށް ރަޖިސްްޓްރީ ވާން ހުޅުވާލައިފި
ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް މިޝަން ފޯ މައިގްރަންޓް ވޯކާސް (އެމްއެމްޑަބްލިއުއެމް)އިން އުރީދުއާ ގުޅިގެން ބާއްވާ “ކްރިކެޓް ކާނިވަލް” އަށް ރަޖ...