ޚަބަރު

ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި

ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި
ހެލްތު މިނިސްތްރީން ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަށް ބޭނުންވާ ސާޖިކަލް އިންސްޓްރޫމަންޓް ހަދިޔާ ކޮށްފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި 15 އަ...

ތުޅާދުއާއި ދަރަވަންދޫގައި އަވިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރަނީ

ތުޅާދުއާއި ދަރަވަންދޫގައި އަވިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރަނީ
ބ.ތުޅާދުއާއި ދަރަވަންދޫ ހިމެނޭހެން ޖުމްލަ 20 ރަށެއްގައި އަވިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމުކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ. މި މަޝްރޫއަ...

އަނަންތާރާ ކިހަވަކުގެ މުވައްޒަފުން އިހްތިޖާޖު ކުރުމުގެ ގޮތުން ތުނބުޅި ބޭލުން ހުއްޓާލައިފި

އަނަންތާރާ ކިހަވަކުގެ މުވައްޒަފުން އިހްތިޖާޖު ކުރުމުގެ ގޮތުން ތުނބުޅި ބޭލުން ހުއްޓާލައިފި
ތުނބުޅި ބޭލުން ނިމުމަކަށް ނުގެނައުމުން ބ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ އަނަންތާރާ ކިހަވައް ރިސޯޓް މުވައްޒަފުން ތުނބުޅި ބޭލުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ. ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި މަސައ...

މެރާކީއިން ކޮފީ ކެޕްސޫލް ލޯންޗުކޮށް، މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ލިބޭ ގޮތް ހަދައިފި

މެރާކީއިން ކޮފީ ކެޕްސޫލް ލޯންޗުކޮށް، މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ލިބޭ ގޮތް ހަދައިފި
މެރާކީ ކޮފީ ރޯސްޓާސްއިން އުފައްދާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ކޮފީ ކެޕްސޫލް މިއަދު ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ. އަމިއްލައަށް ނެތިފަނާވާ (ކޮމްޕޯސްޓަބަލް) މައުދަނަކުން އުފައްދާފައިވާ ސްޕެޝަލްޓ...

ފުލުހުންގެ 90 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ހާއްސަ ޑިނާ ނައިޓު އޭދަފުށީގައި ބާއްވައިފި

ފުލުހުންގެ 90 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ހާއްސަ ޑިނާ ނައިޓު އޭދަފުށީގައި ބާއްވައިފި
ފުލުހުންގެ 90 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ހާއްސަ ޑިނާ ނައިޓު ބ. އޭދަފުށީގައިބާއްވައިފި އެވެ. އޭދަފުށީ ސަންސެޓް ބީޗުގައި ރޭ ބޭއްވި މި ޑިނާ ނައިޓުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް...