ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ހިންގި 4 ޕްރޮޖެކްޓެއް ނިމިއްޖެ

ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ހިންގި 4 ޕްރޮޖެކްޓެއް ނިމިއްޖެ

ބީއެމްއެލްގެ “ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން” ހިންގި ހަތަރު ޕްރޮޖެކްޓެއް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ނިންމާލައިފި އެވެ. “ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު”ގެ ދަށުން ސ. ހިތަދޫ، ހދ. ނެއްލައިދޫ، ހއ. މާރަންދޫ އަދި ހއ. ތަކަންދޫގައި ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބީއެމްއެލްއިން ވަނީ އެހީތެރ...

ޚަބަރު

ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ހިންގި 4 ޕްރޮޖެކްޓެއް ނިމިއްޖެ

ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ހިންގި 4 ޕްރޮޖެކްޓެއް ނިމިއްޖެ

ބީއެމްއެލްގެ “ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން” ހިންގި ހަތަރު ޕްރޮޖެކްޓެއް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ނިންމާލައިފި އެވެ. “ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު”ގެ ދަށުން ސ. ހިތަދޫ، ހދ. ނެއްލައިދޫ، ހއ. މާރަންދޫ އަދި ހއ. ތަކަންދޫގައި ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބީއެމްއެލްއިން ވަނީ އެހީތެރ...

ޚަބަރު