ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ކެޕްޓަނަކަށް ޝަހާ

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ކެޕްޓަނަކަށް ޝަހާ

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސްކޫލް ކެޕްޓަނަކަށް އެ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 10 ގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ އައިޝަތު ޝަހާ ސަމްއޫން ހޮވައިފި އެވެ. އެ ސްކޫލުގެ ކެޕްޓަން ހޮވަން ބޭއްވި އިންތިޚާބުގައި، އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބިގެން ކެޕްޓަނަކަށް ޝަހާ ހޮވުނުއިރު، ޑެޕިއުޓީ ކެޕްޓަނަކަށް ހޮވުނީ، ގްރޭޑް 12 ގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ ތ...

ޚަބަރު

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ކެޕްޓަނަކަށް ޝަހާ

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ކެޕްޓަނަކަށް ޝަހާ

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސްކޫލް ކެޕްޓަނަކަށް އެ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 10 ގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ އައިޝަތު ޝަހާ ސަމްއޫން ހޮވައިފި އެވެ. އެ ސްކޫލުގެ ކެޕްޓަން ހޮވަން ބޭއްވި އިންތިޚާބުގައި، އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބިގެން ކެޕްޓަނަކަށް ޝަހާ ހޮވުނުއިރު، ޑެޕިއުޓީ ކެޕްޓަނަކަށް ހޮވުނީ، ގްރޭޑް 12 ގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ ތ...

ޚަބަރު