އޭދަފުށީގައި އީދު ނަމާދު އޮންނާނީ ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި

އޭދަފުށީގައި އީދު ނަމާދު އޮންނާނީ ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި

އޭދަފުށީގައި މި އަހަރުގެ އަޟްޙާ އީދު ދުވަހު ވެސް ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި އީދު ނަމާދުކުރުން އޮންނާނެ ކަމަށް އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ. ގިނަ ބަޔަކު އެއް ތަނަކަށް ޖަމާވެ، ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރާގޮތަށް މިއަހަރުވެސް ހަމަޖެއްސީ ފޭލި ޖަމިއްޔާ އިސްވެ، ރަށު ކައުންސިލާ ގުޅިގެންނެވެ. އޭދަފުށީގައި ބޮޑު ޖަމާއ...

ޚަބަރު

އޭދަފުށީގައި އީދު ނަމާދު އޮންނާނީ ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި

އޭދަފުށީގައި އީދު ނަމާދު އޮންނާނީ ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި

އޭދަފުށީގައި މި އަހަރުގެ އަޟްޙާ އީދު ދުވަހު ވެސް ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި އީދު ނަމާދުކުރުން އޮންނާނެ ކަމަށް އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ. ގިނަ ބަޔަކު އެއް ތަނަކަށް ޖަމާވެ، ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރާގޮތަށް މިއަހަރުވެސް ހަމަޖެއްސީ ފޭލި ޖަމިއްޔާ އިސްވެ، ރަށު ކައުންސިލާ ގުޅިގެންނެވެ. އޭދަފުށީގައި ބޮޑު ޖަމާއ...

ޚަބަރު