ކޮވިޑް-19: އޭދަފުށިން ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނުދޭ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19: އޭދަފުށިން ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނުދޭ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ފެނިގެން އަރައިފޭބުން މަނާކޮށްފައިވާ ބ. އޭދަފުށިން، ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ރަށުތެރެއިން މީހުން ސާމްޕަލް ނުދޭ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދެއްކި މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެގެން އޭދަފުށި މޮނިޓަރިން އަށް ލީ، މިދިޔަ މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އޭގެ ފަހުން 174 މީހ...

ޚަބަރު

ކޮވިޑް-19: އޭދަފުށިން ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނުދޭ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19: އޭދަފުށިން ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނުދޭ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ފެނިގެން އަރައިފޭބުން މަނާކޮށްފައިވާ ބ. އޭދަފުށިން، ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ރަށުތެރެއިން މީހުން ސާމްޕަލް ނުދޭ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދެއްކި މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެގެން އޭދަފުށި މޮނިޓަރިން އަށް ލީ، މިދިޔަ މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އޭގެ ފަހުން 174 މީހ...

ޚަބަރު