ކަމަދޫ ބަނދަރުހަދަން ބޮޑުހިލައިގެ ޝިޕްމެންޓް ސައިޓަށް

ކަމަދޫ ބަނދަރުހަދަން ބޮޑުހިލައިގެ ޝިޕްމެންޓް ސައިޓަށް

ބ. ކަމަދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުއަށް ބޭނުންވާ ބޮޑު ހިލައިގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓަށް ގެނެސްފި އެވެ. ކަމަދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެމްޓީސީސީންނެވެ. އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނީ މަޝްރޫއުއަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލައިގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓަށް...

ޚަބަރު

ކަމަދޫ ބަނދަރުހަދަން ބޮޑުހިލައިގެ ޝިޕްމެންޓް ސައިޓަށް

ކަމަދޫ ބަނދަރުހަދަން ބޮޑުހިލައިގެ ޝިޕްމެންޓް ސައިޓަށް

ބ. ކަމަދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުއަށް ބޭނުންވާ ބޮޑު ހިލައިގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓަށް ގެނެސްފި އެވެ. ކަމަދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެމްޓީސީސީންނެވެ. އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނީ މަޝްރޫއުއަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލައިގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓަށް...

ޚަބަރު