މާފަންނު ބަލިކޮށް އޭދަފުށި ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

މާފަންނު ބަލިކޮށް އޭދަފުށި ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2024 ގެ ގަދަ 16 ގެ މެޗުގައި ރޭ މާލެ މާފަންނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 7-5 އިން ކާމިޔާބުކޮށް އޭދަފުށި ފުޓްސަލް ޓީމު މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ. ރޭގެ މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވީ 3-3 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. އެއްވަރުވެގެން ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި...

ޚަބަރު

މާފަންނު ބަލިކޮށް އޭދަފުށި ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ލިބުމުން އޭދަފުށީ ޓީމުން އުފާ ފާޅުކުރަނީ -- ފޮޓޯ/ރާއިފް ޔޫސުފް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2024 ގެ ގަދަ 16 ގެ މެޗުގައި ރޭ މ...

މާފަންނު ބަލިކޮށް އޭދަފުށި ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

މާފަންނު ބަލިކޮށް އޭދަފުށި ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2024 ގެ ގަދަ 16 ގެ މެޗުގައި ރޭ މާލެ މާފަންނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 7-5 އިން ކާމިޔާބުކޮށް އޭދަފުށި ފުޓްސަލް ޓީމު މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ. ރޭގެ މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވީ 3-3 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. އެއްވަރުވެގެން ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި...

ޚަބަރު

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް 46 އަހަރު

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 46 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް މިއަދު ފާހަގަކޮށްފި އެވެ. ސްކޫލުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރ...