ކަމަދު ބަނދަރު ތަރައްގީކުރަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ކަމަދު ބަނދަރު ތަރައްގީކުރަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ބ. ކަމަދޫ ބަނދަރު އިތުރަށް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 47 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރާކުރާ ގޮތަށެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ޕްލޭނިން މިނި...

ޚަބަރު

ކަމަދު ބަނދަރު ތަރައްގީކުރަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ބ. ކަމަދޫ ބަނދަރު އިތުރަށް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގ...

ކަމަދު ބަނދަރު ތަރައްގީކުރަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ކަމަދު ބަނދަރު ތަރައްގީކުރަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ބ. ކަމަދޫ ބަނދަރު އިތުރަށް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 47 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރާކުރާ ގޮތަށެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ޕްލޭނިން މިނި...

ޚަބަރު