އޭދަފުށިގެ ބައެއް ތަންތަން ގޮނޑަކަށް

ފެބްރުއަރީ 11، 20211 (ހުކުރު) އޭދަފުށީ ބަނދަރުގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދު ވާޓަރު މަތީގައި ބަހައްޓަފައި ހުރި ބައެއް ތަކެތި ނުނަގާ ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެތަން ގޮނޑަކަށްވެފައި. މިތަކެތި އެގޮތަށް ހުންނަތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް މީގެ ދެތިން ދުވަސް ކުރިން ވަނީ މިތަކެތި ނަގާފައި : އީޓީ ފޮޓޯ
12 ފެބްރުއަރީ 2022، (އޭދަފުށި) އޭދަފުށީ ބަނދަރުމަތީގައި ކުރިން ޕާކެއްގެ ގޮތަށް ތަރައްގީކުރަން ރަށުގެ ޖަމިއްޔާއަކަށް ދިން ބިން ސާފުނުކޮށް ގިނަ ދުވަސްވުމުގެ ސަބުން ކުނި ގިނަވެފައި. ބެލެވޭ ގޮތުގައި މި ތަންތަނާ އަޅާނުލައި ދޫކޮށްލާފައި އޮންނަތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ، މިތަން އަދިވެސް އަޮތީ ހަމަ މިގޮތަށް.
12 ފެބްރުއަރީ 2022، (އޭދަފުށި) އޭދަފުށީ ބަނދަރުމަތީގައި ކުރިން ޕާކެއްގެ ގޮތަށް ތަރައްގީކުރަން ރަށުގެ ޖަމިއްޔާއަކަށް ދިން ބިން ސާފުނުކޮށް ގިނަ ދުވަސްވުމުގެ ސަބުން ކުނި ގިނަވެފައި. ބެލެވޭ ގޮތުގައި މި ތަންތަނާ އަޅާނުލައި ދޫކޮށްލާފައި އޮންނަތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ، މިތަން އަދިވެސް އަޮތީ ހަމަ މިގޮތަށް.
13 ފެބްރުއަރީ 2022، (އޭދަފުށި) ކައުންސިލުގެ “ބަޔޮސްފިއާ ހިޔާ” ގޯތި ތެރެ ސާފުނުކޮށް އޮތުމުގެ ސަބަބުން ކުނި ގިނަވެފައި، މިތަން މިއަދު ވަނީ ސާފުކޮށްފައި
ކޮމިއުނިޓީ ޕާކެއް ތަރައްގީކުރަން ރަށުގެ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކަށް ދިން ބިން ސާފުނުކޮށް ގިނަ ދުވަސް ވުމުގެ ސަބުން ގޮނޑުވެފައި.
10 ފެބްރުއަރީ 2022 (އޭދަފުށި) އޭދަފުށީ ނެޓް ބޯޅަ ކޯޓް ސާފުނުކޮށް ގިނަ ދުވަސް ވުމުގެ ސަބަބުން މިތަން ވެސް އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގޮނޑުވެފައި. މިތަންވެސް މިހާރު އޮތީ ސާފުކޮށްފައި

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.