ކާފިއު އުވާލުމާއެކު، ހަވީރުގެ މަންޒަރުތައް ދިފޫގެ ލެންސުން

އޭދަފުށީގައި ކާފިއު އުވާލުމާއެކު، ރަށުތެރެ ހަލަބޮލިވުން.– ފޮޓޯ: އައިޝަތު ދިފްލާ

އޭދަފުށި: ޖޫން 21، 2021: އޭދަފުށީގައި ކާފިއު އުވާލުމާއެކު، މިއަދު ހަވީރު އޭދަފުށީގެ އެކި ތަންތަނަށް ކުޑަކުދިން ނުކުމެ އާއިލާއާ އެކު އުފާވެރި ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކުރި. ބައެއް ޒުވާނުން ކުދިން ސައިކަލް ބުރު ޖަހަމުން ދިޔައިރު، އަނެއް ބައި މީހުން މަސްއޫލުވެ އުޅުނީ މަސައްކަތުގައި. އީޓީ ފޮޓޯތައް / އައިޝަތު ދިފްލާ (ދިފޫ)

އޭދަފުށީގައި ކާފިއު އުވާލުމާއެކު، ރަށުތެރެ ހަލަބޮލިވުން.– ފޮޓޯ: އައިޝަތު ދިފްލާ
އޭދަފުށީގައި ކާފިއު އުވާލުމާއެކު، ރަށުތެރެ ހަލަބޮލިވުން.– ފޮޓޯ: އައިޝަތު ދިފްލާ
އޭދަފުށީގައި ކާފިއު އުވާލުމާއެކު، ރަށުތެރެ ހަލަބޮލިވުން.– ފޮޓޯ: އައިޝަތު ދިފްލާ
އޭދަފުށީގައި ކާފިއު އުވާލުމާއެކު، ރަށުތެރެ ހަލަބޮލިވުން.– ފޮޓޯ: އައިޝަތު ދިފްލާ
އޭދަފުށީގައި ކާފިއު އުވާލުމާއެކު، ރަށުތެރެ ހަލަބޮލިވުން.– ފޮޓޯ: އައިޝަތު ދިފްލާ
އޭދަފުށީގައި ކާފިއު އުވާލުމާއެކު، ރަށުތެރެ ހަލަބޮލިވުން.– ފޮޓޯ: އައިޝަތު ދިފްލާ
އޭދަފުށީގައި ކާފިއު އުވާލުމާއެކު، ރަށުތެރެ ހަލަބޮލިވުން.– ފޮޓޯ: އައިޝަތު ދިފްލާ

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.