ޚަބަރު

މާދަމާއިން ފެށިގެން ބީއެމްއެލުން ހިދުމަތްތައް ދޭނީ ހޯމަ އާއި ބުދަ ދުވަހު

މާދަމާއިން ފެށިގެން ބީއެމްއެލުން ހިދުމަތްތައް ދޭނީ ހޯމަ އާއި ބުދަ ދުވަހު
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުސޫލޫތަކާއި އެމްއެމްއޭ ގެ އިއުލާނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހިދުމަތް ދޭނީ ކޮންމެ...

ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ގޮއިދޫން ކެއާ ޕެކޭޖް ހަދިޔާކޮށްފި

ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ގޮއިދޫން ކެއާ ޕެކޭޖް ހަދިޔާކޮށްފި
ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް މިއަތޮޅު ގޮއިދޫން މިއަދު ކެއާ ޕެކޭޖްތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. ގޮއިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާ...