މުނިފޫހި

ހަގީގީ ހާދިސާ: ނާމާން އެ ދަތުރު

ހަގީގީ ހާދިސާ: ނާމާން އެ ދަތުރު
ލިޔުނީ: އަޙްމަދު ނާފިއު، ބ. ދަރަވަންދޫ. މިއީ ފަޅުރަށަކަށް ދަތުރު ދިޔަ ދެ ޖިންސުގެ ޒުވާނުންތަކެއް މަސްހުނިވެ ކޯޅިކޯޅިއަށް މަޖާކޮށް އުޅުމުގެތެރޭގައި ޖިންނީންގެ ސަބަބުން ކުރ...

ހަޤީޤީ ހާދިޝާ: ފިރިމީހާ ނިޔާވުމުން 4 ކުދިން ގޮވައިގެން އަންހެނަކު ބިކަހާލުގައި

ހަޤީޤީ  ހާދިޝާ: ފިރިމީހާ ނިޔާވުމުން 4 ކުދިން ގޮވައިގެން އަންހެނަކު ބިކަހާލުގައި
ލިޔުނީ: އަޙްމަދު ނާފިއު، ބ. ދަރަވަންދޫ. މިއީ ހަޤީޤީ ހާދިޝާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ހިޔާލީ ލިޔުމެކެވެ. މިވާހަކަ ލިޔުމުގެ ބޭނުމަކީ މުޖުތަމައުގައި އުޅޭ މިފަދަ އާއ...

ވާހަކަ: ކައިވެނީގެ ހުޅުކޮޅު

ވާހަކަ: ކައިވެނީގެ ހުޅުކޮޅު
އަޙްމަދު ނާފިއު، ބ. ދަރަވަންދޫ. އައިމިނަގެ އާއިލާ އަކީ ފޯރުންތެރި އާއިލާއެއް ނޫނެވެ. އާދައިގެ ސާދާ ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުން އަންނަ އައިމިނަގެ ފިރިމީހާ އިބްރާހިމް ނިޔާވިފަހުނ...