މައުލޫމާތު

ވިލާ ކޮލެޖް އޭދަފުށީ ކެމްޕަހުގައި ފަށާ ކޯސްތަކާބެހޭ މައުލޫމާތު

ވިލާ ކޮލެޖް އޭދަފުށީ ކެމްޕަހުގައި މިއަހަރު  ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ. ފެށޭ ތާރީޚް ފީ ދައްކަންޖެހޭ ގޮތް ކޯސް ފީ ކޯހަށް ވަނުމަށ...

ކުދިން ދިރިއުޅޭ މާހައުލުން ފެންނަ ކަންތައްތަކަކީ ރަނގަޅު ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް ހަދާށެވެ

ކުދިން ދިރިއުޅޭ މާހައުލުން ފެންނަ ކަންތައްތަކަކީ ރަނގަޅު ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް ހަދާށެވެ
މިއީ ބ. އަތޮޅު ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސާވިސް ސެންޓަރާ އޭދަފުށީ ޓައިމްސް ގުޅިގެން ގެނެސްދޭ ހާއްސަ މައުލޫމާތުތަކުގެ 6 ވަނަ ބޮޅެވެ: މި ސިލްސިލާގެ ދަށުން މީގެ ކުރިން ގެނެސްދެ...

ދަރިފުޅު ބަސްއަހާ ކުއްޖަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް

ކުދިންނަށް މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު އިރުޝާދު ދޭށެވެ. ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ކުދިންގެ އެއްބާރުލުން ހޯދުމަށްޓަކައި ކުދިންނާ މުޚާތަބު ކުރެވޭ ގޮތް ވަރަށް މުޙިންމެވެ. އެދެވޭ ގޮތަ...