ޕީޕީޕީގެ ދަށުން އޭދަފުށި ދަނޑު ތަރައްގީކުރުމަށް ކައުންސިލުން ފާހެއްނުވި

ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނާޝިޕް އުސޫލުން އޭދަފުށީގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއް އެޅުމަށް ހުޅުވާލުމަށް ކައުންސިލަށް ހުށައެޅުނު ހުށައެޅުމަށް ތާއީދު ނުލިބިގެން އެހުށައެޅުން ކައުންސިލުން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

އޭދަފުށި ކައުންސިލް މެމްބަރ އަބްދުލްވާހިދު ހުސައިން ހުށައެޅުއްވި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލީ އެކަމަށްގޮތެއް ނިންމުމަށް އިއްޔެ ކައުންސިލުން ބޭއްވި މިއަހަރުގެ ދެ ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާގައި ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު ހުށައެޅުމަށް ތާއީދުނުކުރުމުން ވޯޓަށް އެހޭގޮތް ނުވެގެންނެވެ.

މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް މުހައްމަދު ރިޒާ ވިދާޅުވީ މެމްބަރުންގެ ގޮތުން ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަތީ މެމްބަރ ވާހިދާ، މެމްބަރ ޝަކީލް ކަމަށާ، ހުށައެޅުން ބޭރުކޮށްލަންޖެހުނީ ހުށައެޅުމަށް ޝަކީލް ތާއީދުނުކުރުމުން ކަމަށެވެ. ކައުންސިލް ގަވާއިދު ބުނާގޮތުން ރިޔާސަތުން އެއްވެސް ހުށައެޅުމަކަށް ތާއީދެއް ނުކުރެވެއެވެ. ކައުންސިލް ރައީސް ރަށުގައި ނޫޅުއްވާއިރު މެމްބަރ އަލީ ޔަހްޔާ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވައެވެ.

ކައުންސިލުގެ މެންބަރު ޝަކީލު އަށް ގުޅާލުމުން އޭނާ ފޯނު ނުނަންގަވާތީ މިކަމާގުލޭގޮތުން އޭނާގެ ބަހެއް ލިބޭގޮތެއް އަދި ނުވެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

4 ކޮމެންޓް

 1. dhiyaan

  މިފަދަ ކަންކަމުގަ އެބަޖެހޭ މިއަށްވުރެ ހަރުދަނާކޮށް ވިސްނަން
  އެތައް ބަޔަކަށް ރަށުން ވަޒީފާ ލިބޭނެ
  ރަށް ތަރަށްގީ ވާނެ
  މިހެންގޮސް ބައިވަ ފައިދާތައް އެބުހުރި އަދި ވިސްނާނެ ކަމަށް ހީކުރަން

  ރައްދު
 2. Nattu

  މިކަމުގައި ދެކޮޅުވެރިވާމީހުން ނަކަށް އަޅުގަނޑުގެ ވޯޓެއްނުލިބޭނެ ދެންފަހަރަކުން. ސާބަހޭ ކުޑޭ، ވާޑޭ.. ސަކީލު ވެސް އަދި އެއްފަހަރު ވިސްނުމަށް ގޮވާލަން

  ރައްދު
 3. އަޙްމަދު

  ނާޤާބިލް ޑިމޮކްރަސީގެ އުޞޫލްތަކާ ހަމަތައް ޤަބޫލް ނުކުރާ އަދި ބާރާ ނުފޫޒުގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ޡަޤާފަތެއް ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ބޭފުޅަކު ކައުންސިލްގެ ރައީސަކަށް ހުރުމުގެ ނަތީޖާ އަކީ ތަރައްޤީގެ މަގުގައި އޭދަފުއްޓަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް ގެއްލިގެން ދިއުން އަދި މިފަދަ ބޭފުޅުން މިހާރަށް މިހާރަށް އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލަން……

  ރައްދު
 4. ކިޙާދޫ

  ތި ދަނޑު ކިހާދުގައި އަޅަން ފެނޭ. ގައިމުވެސް ބިން ލިބޭނެ. އަދި ދަނޑާ ޖެހިގެން އެކޮމަޑޭޝަން ބްލޮކެއްވެސް އެޅިދާނެ. ތިކަމަށް އިންވެސްޓް ކުރަން އުޅުނު މީހުން ކައިރީ ބުނޭ ކިހާދޫ ކައުންސިލާ ވާހަކަދައްކަން… މާރަނގަޅުވާނެ.

  ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.