އުރީދޫއިން “އީޒީ މެކްރޯ” ޓެކްނޮލޮޖީ ރާއްޖެއަށް ތައާރަފު ކޮށްފި

އުރީދޫއިން އަލަށް ތައާރަފްކުރި "އީޒީ މެކްރޯ" ޓެކްނޮލޮޖީއާ ބެހޭ ގޮތުން އުރީދު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަނީ.---  ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫއިން އަލަށް ތައާރަފްކުރި “އީޒީ މެކްރޯ” ޓެކްނޮލޮޖީއާ ބެހޭ ގޮތުން އުރީދު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަނީ.— ފޮޓޯ: އުރީދޫ

 

އުރީދުއިން ދޭ ހިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން އާ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ކަމަށްވާ “އީޒީ މެކްރޯ” އެ ކުންފުނިން މިއަދު ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

އުރީދޫން އެކުންފުނީގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން އައު ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ކަމަށްވާ “އީޒީ މެކްރޯ” ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

އުރީދޫއިން ބުނި ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ދެކުނު އޭޝިއާއަށްވެސް މުޅިން އަލަށް ތައާރަފު ކުރެވުނު މި ޓެކްނޮލޮޖީ އަކީ ލުއި ފަސޭހަ އަދި ގިނަ ބަޔަކަށް އެއްފަހަރާ ދިނުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ، ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކޮށްދޭ ޓެކްނޮލޮޖީ އެކެވެ.

“އީޒީ މެކްރޯ” އަކީ ތިމާވެއްޓާއި ރަށްޓެހި ޒީރޯ ކާބަން ފުޓް ޕްރިންޓް ޑިވައިސްއެކެވެ. މި ޑިވައިސްގެ ސަބަބުން މީހުން ގިނަ ސަރަޙައްދުތަކުގަ އާއި ޚިދުމަތް ގިނައިން ބޭނުންކުރާ ގަޑިތަކުގައި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެގެންދާނެ ކަމަށް އުރީދޫ އިން ބުނެ އެވެ.

އީޒީ މެކްރޯ ޑިވައިސްގެ ސަބަބުން އިމާރާތުގެ އެތެރޭގައި ދިމާވާ ނެޓްވޯކްގެ މައްސަލަތަކަށް ލުޔެއް ލިބި، ޑޭޓާ އާއި ވޮއިސް ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ތްރީޖީ ޕްލަސް އާއި ފޯޖީ ޕްލަސް ނެޓްވޯކްތަކުގައި ފުރިހަމަވެގެންދާނެ ކަމަށްވެސް އުރީދޫން މައުލޫމާތުދެ އެވެ.

އުރީދޫ އަކީ ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ރާއްޖޭގައި މި ޓެކްނޮލޮޖީ ތައާރަފް ކުރި ކުންފުންޏެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.