އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީގެ މަގުމަތީ ބާޒާރު މާދަމާ ހަވީރު

އޭދަފުށީގައި ބޭއްވި  ޖަމްބަލް ސޭލެއްގެ ތެރެއިން. އޭދަފުށީ އަންހެނުން ކޮމެޓީން ދަނީ މަގުމަތީ ބާޒާރެއް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން
އޭދަފުށީގައި ބޭއްވި ޖަމްބަލް ސޭލެއްގެ ތެރެއިން. އޭދަފުށީ އަންހެނުން ކޮމެޓީން ދަނީ މަގުމަތީ ބާޒާރެއް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން

ބ. އޭދަފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ މަގުމަތީ ބާޒާރު މާދަމާ ހަވީރު ހުޅުވަން ހަމަޖައްސައިފައިވާ ކަމަށް އެ ކޮމެޓީން ބުނެފި އެވެ.

އޭދަފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ރައީސާ އައިޝަތު ހުސެއިން ވިދާޅުވީ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު 4:30 އިން ރޭގަނޑު 11:00 ގެ ނިޔަލަށް ބާއްވާ މި ބާޒާރަށް އޭދަފުށީ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ފަރާތުންނާއި އާއްމުންގެ ފަރާތުން ވަރަށްބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

“30 ސްޓޯލާއެކު މާދަމާ ހަވީރު 4:30 ގައި މަގުމަތީ ބާޒާރު ހުޅުވިގެންދާނެ. ބާޒާރު ހިނގަމުންދާ ވަގުތު އެ ސަރަހަދުން ތަފާތު ވައްތަރުގެ ހެދިކާ އާއި ރޭގަޑު ފަރިއްކުޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތިވެސް ގަންނަން ލިބެން ހުންނާނެ”

ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ނުވިކި ހުރި އެއްޗެތި ހެޔޮ އަގެއްގައި ވިއްކާލުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި ބާއްވާ މި ބާޒާރު އޮންނާނީ އޭދަފުށީ އުތުރު ފަރާތު ސްޓޭޖް ސަރަހައްދުގައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.