ބ. އަތޮޅު ދާއިރާތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާތައް އިއުލާން ކުރަން ފަށައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އާންމު އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތް އޭދަފުށީގައި ކުރިއަށް ދަނީ — ނިޔަމި ފޮޓޯ

މި ޚަބަރުގެ އަޕްޑޭޓް ބެއްލެވުމަށް “ރިފްރެޝް” ކޮށްލައްވާ

1:45 : އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މާލޭގައި ބެހެއްޓި އެފް 02.0.1 ވޯޓް ފޮށީގެ ނަތީޖާ ފިޔަވާ ބ. އަތޮޅުގެ
3 ދާއިރާގެ ހުރިހާ ވޯޓް ފޮށީގެ ވަގުތީ ޖުމްލަ ނަތީޖާ އަކީ:

އޭދަފުށި ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4: މުހައްމަދު ސަލީމް – 863 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2: އިމްރާން އަލީ (ޑީއާރްޕީ) – 441 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: މުހައްމަދު ވަޖީހް (އެމްޑީޕީ) – 430 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3: އަބޫ ބަކުރު އަލީ – 152 ވޯޓް

ތުޅާދޫ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4: ނާޒިމް ރަޝާދު: 545 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5: މުހައްމަދު ޝަފީގް (ޑީއާރްޕީ) – 486 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: އިބްރާހިމް އަބްދުއްރަހްމާން (އެމްޑީޕީ) – 482 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 7: މުހައްމަދު ޒަހީން – 198 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 8: އަހްމަދު ޝަފީގް – 137 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 9: ހުސައިން ޒަހީން (އައިޑީޕީ) – 126 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3: ނާފިއު އަބްދުއްރަހީމް – 82 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6: އިބްރާހިމް ސަލީމް – 27 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2: ބަދޫރާ ޔޫސުފް – 10 ވޯޓް

ކެންދޫ ދާއިރާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: އަހްމަދު ތަސްމީން އަލީ (ޑީއާރްޕީ) – 786 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3: އަހްމަދު އިނާޒް (އެމްޑީޕީ) – 743 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6: އުބައިދުﷲ މުއާޒް (ޖުމްހޫރީ) – 161 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4: އަދްނާން ޔޫސުފް – 75 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5: މުހައްމަދު މުސްތަފާ (ފަގީރުކަން ނައްތާލާ ޕާޓީ) – 53 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2: އަބްދުލް ޣަފޫރު މޫސާ – 34 ވޯޓް

1:30 : އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ސޮނެވާ ފުށީގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: މުހައްމަދު ވަޖީހް (އެމްޑީޕީ) – 15 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2: އިމްރާން އަލީ (ޑީއާރްޕީ) – 11 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3: އަބޫ ބަކުރު އަލީ – 2 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4: މުހައްމަދު ސަލީމް – 23 ވޯޓް

ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ސޮނެވާ ފުށީގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: އިބްރާހިމް އަބްދުއްރަހްމާން (އެމްޑީޕީ) – 2 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2: ބަދޫރާ ޔޫސުފް – 0
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3: ނާފިއު އަބްދުއްރަހީމް – 0
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4: ނާޒިމް ރަޝާދު: 3 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5: މުހައްމަދު ޝަފީގް (ޑީއާރްޕީ) – 0
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6: އިބްރާހިމް ސަލީމް – 0
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 7: މުހައްމަދު ޒަހީން – 1 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 8: އަހްމަދު ޝަފީގް – 3 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 9: ހުސައިން ޒަހީން (އައިޑީޕީ) – 0

ކެންދޫ ދާއިރާގެ ސޮނެވާ ފުށީގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: އަހްމަދު ތަސްމީން އަލީ (ޑީއާރްޕީ) – 3 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2: އަބްދުލް ޣަފޫރު މޫސާ – 0
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3: އަހްމަދު އިނާޒް (އެމްޑީޕީ) – 18 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4: އަދްނާން ޔޫސުފް – 1 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5: މުހައްމަދު މުސްތަފާ (ފަގީރުކަން ނައްތާލާ ޕާޓީ) – 0
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6: އުބައިދުﷲ މުއާޒް (ޖުމްހޫރީ) – 1 ވޯޓް

1:00 : ކެންދޫ ދާއިރާގެ ދޮންފަނުގައި ބެހެއްޓި އެފް 03.2.1 ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: އަހްމަދު ތަސްމީން އަލީ (ޑީއާރްޕީ) – 103 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2: އަބްދުލް ޣަފޫރު މޫސާ – 2 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3: އަހްމަދު އިނާޒް (އެމްޑީޕީ) – 68 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4: އަދްނާން ޔޫސުފް – 8 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5: މުހައްމަދު މުސްތަފާ (ފަގީރުކަން ނައްތާލާ ޕާޓީ) – 3 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6: އުބައިދުﷲ މުއާޒް (ޖުމްހޫރީ) – 29 ވޯޓް
ސައްހަ ވޯޓް: 213
ބާތިލު ވޯޓް: 11
ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު: 224

ބ. ކެންދޫ ދާއިރާގެ ދަރަވަންދޫގައި ބެހެއްޓި އެފް 03.1.1 ވޯޓް ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: އަހްމަދު ތަސްމީން އަލީ (ޑީއާރްޕީ) – 191 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2: އަބްދުލް ޣަފޫރު މޫސާ – 0 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3: އަހްމަދު އިނާޒް (އެމްޑީޕީ) – 127 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4: އަދްނާން ޔޫސުފް – 1 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5: މުހައްމަދު މުސްތަފާ (ފަގީރުކަން ނައްތާލާ ޕާޓީ) – 30 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6: އުބައިދުﷲ މުއާޒް (ޖުމްހޫރީ) – 25 ވޯޓް
ސައްހަ ވޯޓް: 374
ބާތިލު ވޯޓް: 8
ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު: 382

ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ތުޅާދޫގައި ބެހެއްޓި އެފް 01.4.1 ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: އިބްރާހިމް އަބްދުއްރަހްމާން (އެމްޑީޕީ) – 58 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2: ބަދޫރާ ޔޫސުފް – 0 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3: ނާފިއު އަބްދުއްރަހީމް – 9 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4: ނާޒިމް ރަޝާދު: 112 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5: މުހައްމަދު ޝަފީގް (ޑީއާރްޕީ) – 209 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6: އިބްރާހިމް ސަލީމް – 0 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 7: މުހައްމަދު ޒަހީން – 40 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 8: އަހްމަދު ޝަފީގް – 55 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 9: ހުސައިން ޒަހީން (އައިޑީޕީ) – 19 ވޯޓް
ސައްހަ ވޯޓް: 502
ބާތިލު ވޯޓް: 2
ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު: 504

ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ތުޅާދޫގައި ބެހެއްޓި އެފް 01.4.2 ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: އިބްރާހިމް އަބްދުއްރަހްމާން (އެމްޑީޕީ) – 187 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2: ބަދޫރާ ޔޫސުފް – 0 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3: ނާފިއު އަބްދުއްރަހީމް – 50 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4: ނާޒިމް ރަޝާދު: 162 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5: މުހައްމަދު ޝަފީގް (ޑީއާރްޕީ) – 46 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6: އިބްރާހިމް ސަލީމް – 0 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 7: މުހައްމަދު ޒަހީން – 83 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 8: އަހްމަދު ޝަފީގް – 20 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 9: ހުސައިން ޒަހީން (އައިޑީޕީ) – 53 ވޯޓް
ސައްހަ ވޯޓް: 601
ބާތިލު ވޯޓް: 4
ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު: 605

ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ފުޅަދޫގައި ބެހެއްޓި އެފް 01.1.1 ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: އިބްރާހިމް އަބްދުއްރަހްމާން (އެމްޑީޕީ) – 27 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2: ބަދޫރާ ޔޫސުފް – 0 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3: ނާފިއު އަބްދުއްރަހީމް – 1 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4: ނާޒިމް ރަޝާދު: 15 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5: މުހައްމަދު ޝަފީގް (ޑީއާރްޕީ) – 69 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6: އިބްރާހިމް ސަލީމް – 0 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 7: މުހައްމަދު ޒަހީން – 8 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 8: އަހްމަދު ޝަފީގް – 4 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 9: ހުސައިން ޒަހީން (އައިޑީޕީ) – 0 ވޯޓް
ސައްހަ ވޯޓް: 124
ބާތިލު ވޯޓް: 0
ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު: 124

10:00 : ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މާލޭގައި ބެހެއްޓި އެފް 01.0.1 ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: އިބްރާހިމް އަބްދުއްރަހްމާން (އެމްޑީޕީ) – 90 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2: ބަދޫރާ ޔޫސުފް – 10 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3: ނާފިއު އަބްދުއްރަހީމް – 18 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4: ނާޒިމް ރަޝާދު: 127 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5: މުހައްމަދު ޝަފީގް (ޑީއާރްޕީ) – 113 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6: އިބްރާހިމް ސަލީމް – 12 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 7: މުހައްމަދު ޒަހީން – 41 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 8: އަހްމަދު ޝަފީގް – 44 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 9: ހުސައިން ޒަހީން (އައިޑީޕީ) – 33 ވޯޓް

ކެންދޫ ދާއިރާގެ މާލޭގައި ބެހެއްޓި އެފް 03.0.1 ވޯޓް ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: އަހްމަދު ތަސްމީން އަލީ (ޑީއާރްޕީ) – 13 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2: އަބްދުލް ޣަފޫރު މޫސާ – 0
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3: އަހްމަދު އިނާޒް (އެމްޑީޕީ) – 113 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4: އަދްނާން ޔޫސުފް – 12 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5: މުހައްމަދު މުސްތަފާ (ފަގީރުކަން ނައްތާލާ ޕާޓީ) – 1 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6: އުބައިދުﷲ މުއާޒް (ޖުމްހޫރީ) – 51 ވޯޓް

3:45 : ބ. އޭދަފުށީގެ އެފް 02.2.1 ވޯޓް ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: މުހައްމަދު ވަޖީހް (އެމްޑީޕީ) – 149 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2: އިމްރާން އަލީ (ޑީއާރްޕީ) – 152 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3: އަބޫ ބަކުރު އަލީ – 4 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4: މުހައްމަދު ސަލީމް – 353 ވޯޓް
ސައްހަ ވޯޓް: 661
ބާތިލު ވޯޓް: 4
ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު: 904

ބ. އޭދަފުށީގެ އެފް 02.2.2 ވޯޓް ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: މުހައްމަދު ވަޖީހް (އެމްޑީޕީ) – 79 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2: އިމްރާން އަލީ (ޑީއާރްޕީ) – 108 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3: އަބޫ ބަކުރު އަލީ – 1 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4: މުހައްމަދު ސަލީމް – 337 ވޯޓް
ސައްހަ ވޯޓް: 528
ބާތިލު ވޯޓް: 3
ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު: 590

2:35 : އޭދަފުށީގެ 2 ވޯޓް ފޮށި ގުނަން ފަށައިފި އެވެ. އެ ސަރަހައްދު ކައިރީގައި ގިނަ ބަޔަކު ހަރަކާތްތެރިވަމުން އެބަދެ އެވެ.

1:25 : ބ. އޭދަފުށީގައި ހުރި 2 ވޯޓް ފޮށި ބަންދު ކޮށްފި އެވެ.

1:20 : ބ. ސޮނެވާ ފުށި ރިސޯޓުގައި ހުރި ވޯޓް ފޮށި ބަންދު ކޮށްފި އެވެ. ނަމަވެސް އޭދަފުށީގައި ހުރި 2 ވޯޓް ފޮށި އަދިވެސް ބަންދު ނުކުރެ އެވެ.

ބ. ކެންދޫ ދާއިރާގެ ކަމަދޫގައި ބެހެއްޓި އެފް 03.4.1 ވޯޓް ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: އަހްމަދު ތަސްމީން އަލީ (ޑީއާރްޕީ) – 212 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2: އަބްދުލް ޣަފޫރު މޫސާ – 1 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3: އަހްމަދު އިނާޒް (އެމްޑީޕީ) – 182 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4: އަދްނާން ޔޫސުފް – 39 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5: މުހައްމަދު މުސްތަފާ (ފަގީރުކަން ނައްތާލާ ޕާޓީ) – 1 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6: އުބައިދުﷲ މުއާޒް (ޖުމްހޫރީ) – 13 ވޯޓް
ސައްހަ ވޯޓް: 448
ބާތިލު ވޯޓް: 4
ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު: 524

ބ. ކެންދޫ ދާއިރާގެ ކެންދޫގައި ބެހެއްޓި އެފް 03.5.1 ވޯޓް ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: އަހްމަދު ތަސްމީން އަލީ (ޑީއާރްޕީ) – 75 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2: އަބްދުލް ޣަފޫރު މޫސާ – 4 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3: އަހްމަދު އިނާޒް (އެމްޑީޕީ) – 98 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4: އަދްނާން ޔޫސުފް – 4 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5: މުހައްމަދު މުސްތަފާ (ފަގީރުކަން ނައްތާލާ ޕާޓީ) – 7 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6: އުބައިދުﷲ މުއާޒް (ޖުމްހޫރީ) – 10 ވޯޓް
ސައްހަ ވޯޓް: 192
ބާތިލު ވޯޓް: 4
ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު: 381

ބ. ކެންދޫ ދާއިރާގެ ކުޑަރިކިލުގައި ބެހެއްޓި އެފް 03.6.1 ވޯޓް ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: އަހްމަދު ތަސްމީން އަލީ (ޑީއާރްޕީ) – 125 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2: އަބްދުލް ޣަފޫރު މޫސާ – 1 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3: އަހްމަދު އިނާޒް (އެމްޑީޕީ) – 81 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4: އަދްނާން ޔޫސުފް – 2 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5: މުހައްމަދު މުސްތަފާ (ފަގީރުކަން ނައްތާލާ ޕާޓީ) – 1 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6: އުބައިދުﷲ މުއާޒް (ޖުމްހޫރީ) – 0
ސައްހަ ވޯޓް: 210
ބާތިލު ވޯޓް: 3
ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު: 278

ބ. ކެންދޫ ދާއިރާގެ ކިހާދޫގައި ބެހެއްޓި އެފް 03.3.1 ވޯޓް ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: އަހްމަދު ތަސްމީން އަލީ (ޑީއާރްޕީ) – 64 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2: އަބްދުލް ޣަފޫރު މޫސާ – 24 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3: އަހްމަދު އިނާޒް (އެމްޑީޕީ) – 56 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4: އަދްނާން ޔޫސުފް – 1 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5: މުހައްމަދު މުސްތަފާ (ފަގީރުކަން ނައްތާލާ ޕާޓީ) – 7 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6: އުބައިދުﷲ މުއާޒް (ޖުމްހޫރީ) – 33 ވޯޓް
ސައްހަ ވޯޓް: 185
ބާތިލު ވޯޓް: 0
ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު: 210

12:25 : ބ. ހިތާދޫގައި ބެހެއްޓި އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ވޯޓް ފޮށި (އެފް.02. 1. 1) ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: މުހައްމަދު ވަޖީހް (އެމްޑީޕީ) – 113 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2: އިމްރާން އަލީ (ޑީއާރްޕީ) – 82 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3: އަބޫ ބަކުރު އަލީ – 134 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4: މުހައްމަދު ސަލީމް – 85 ވޯޓް
ސައްހަ ވޯޓް: 414
ބާތިލު ވޯޓް: 2
ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު: 527

12:15 : ފުޅަދޫގައި ހުރި ވޯޓް ފޮށި ބަންދު ކޮށްފި އެވެ.

11:55 : ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ފެހެންދޫ އެފް 01.2.1 ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: އިބްރާހިމް އަބްދުއްރަހްމާން (އެމްޑީޕީ) – 13 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2: ބަދޫރާ ޔޫސުފް – 2
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3: ނާފިއު އަބްދުއްރަހީމް – 1 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4: ނާޒިމް ރަޝާދު: 13 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5: މުހައްމަދު ޝަފީގް (ޑީއާރްޕީ) – 23 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6: އިބްރާހިމް ސަލީމް – 0
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 7: މުހައްމަދު ޒަހީން – 17 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 8: އަހްމަދު ޝަފީގް – 6 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 9: ހުސައިން ޒަހީން (އައިޑީޕީ) – 5 ވޯޓް

11:45 : ބ. ގޮއިދޫގައި ބެހެއްޓީ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށި (އެފް. 01. 3. 1) ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: އިބްރާހިމް އަބްދުއްރަހްމާން (އެމްޑީޕީ) – 105 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2: ބަދޫރާ ޔޫސުފް – 0
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3: ނާފިއު އަބްދުއްރަހީމް – 3 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4: ނާޒިމް ރަޝާދު: 113 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5: މުހައްމަދު ޝަފީގް (ޑީއާރްޕީ) – 26 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6: އިބްރާހިމް ސަލީމް – 15 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 7: މުހައްމަދު ޒަހީން – 8 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 8: އަހްމަދު ޝަފީގް – 5 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 9: ހުސައިން ޒަހީން (އައިޑީޕީ) – 16 ވޯޓް
ސައްހަ ވޯޓް: 291
ބާތިލު ވޯޓް: 4
ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު: 333

10:30 : ބ. މާޅޮހުގައި ބެހެއްޓި އޭދަފުށި ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށީ (އެފް. 02. 3. 1) ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ. ނަތީޖާ:
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: މުހައްމަދު ވަޖީހް (އެމްޑީޕީ) – 74 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2: އިމްރާން އަލީ (ޑީއާރްޕީ) – 88 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3: އަބޫ ބަކުރު އަލީ (އަމިއްލަ) – 11 ވޯޓް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4: މުހައްމަދު ސަލީމް (އަމިއްލަ) – 65 ވޯޓް
ސައްހަ ވޯޓް: 246
ބާތިލު ވޯޓް: 3
ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު: 285

9:00 : ބ. މާޅޮސް، ކަމަދޫ، ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓް، ގޮއިދޫ، ދަރަވަންދޫ، ކިހާދޫ، ފެހެންދޫ، ކެންދޫ، ހިތާދޫ، އަދި ދޮންފަނުގެ ވޯޓް ފޮށިތައް ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

8:45 : ބ. އަތޮޅުގެ 3 ދާއިރާގެ 12 ވޯޓު ފޮށި ބަންދުކޮށްފި އެވެ. ބަންދު ނުކުރަނީ 6 ފޮއްޓެވެ. އެއީ އޭދަފުށިން 2 ފޮއްޓާއި ތުޅާދޫން 2 ފޮއްޓާއި ފުޅަދޫން 1 ފޮއްޓާއި ސޮނެވާ ފުށިން 1 ފޮއްޓެވެ.

8:40 : އިތުރު މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް ނިންމާ ބ. ކުޑަރިކިލާއި ރީތި ބީޗް ރިސޯޓުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ވެސް ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

8:15 : ބ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. އެއީ ރަޖިސްޓްރީގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ފޮށިތަކެވެ.

ސޮނެވާ ފުށި ރިސޯޓުގައި ވެސް ވޯޓު ކިޔޫ މިހާރު ވަނީ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް ވޯޓު ފޮށި އަދި ބަންދު ނުކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް އިން އަންގާފައިވެ އެވެ. ސަބަބަކީ، ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހދ. މަކުނުދޫ ކުއްޖާގެ ނަން ރަޖިސްޓްރީގައި ނެތް މައްސަލާގައި އަދިވެސް ވަކި ގޮތެއް ނުނިމޭތީ އެވެ.

6:00 : ބ. އަތޮޅުގެ ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށުގައި އިރުއޮއްސި 6 ޖެހުމާ ހަމައަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ވޯޓު ލައިފި އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މިހާރު ވެސް އެކި ރަށްރަށުގައި ވޯޓު ފޮށި ކައިރީގައި ވޯޓު ލުމަށް މީހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށް އީޓީގެ ނޫސްވެރިން ބުނެ އެވެ.

5:50 : ބ. އަތޮޅު ރީތި ބީޗް ރިސޯޓުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ 26 މީހުންގެ ތެރެއިން 25 މީހުން ވޯޓު ލައިފި އެވެ.

5:45 : ބ. އަތޮޅުގެ ތިން ދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ 6،700 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 4،500 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވޯޓު ލައިފި އެވެ. ހަވީރު ވީ ވަރަކަށް ވޯޓު ލާން ދާ މީހުންގެ ކިޔޫތަކަށް ބާރު ބޮޑު ވަމުން އެބަ އާދެ އެވެ.

5:30 : ބ. އޭދަފުށީގައ ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ 1،500 އެއްހާ މީހުންގެ ތެރެއިން 1،000 މީހުން މިހާރު ވަނީ ވޯޓު ލައިފަ އެވެ.

5:15 : ބ. ސޮނެވާފުށި ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހދ. މަކުނުދޫ ކުއްޖާގެ ނަން ވޯޓު ރަޖިސްޓްރީގައި ނެތް މައްސަލަ އަދިވެސް ހައްލެއް ނުވެ އެވެ.

5:00 : ފުލުހުންނާއި ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކުން ބުނީ ކުރިން ލިބިފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ އިތުރުން އިތުރު މައްސަލައެއް ހުށަނާޅާ ކަމަށެވެ.

2:00 : ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކަށް ރެޖިސްޓްރީގެ އިތުރު މައްސަލަތައް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެ އެވެ.

ބ. އަތޮޅުގެ ތިން ދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމަށް ހައްގު ލިބިފައިވާ 6،700 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ތެރެއިން، 2،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މިހާރު ވޯޓު ލައިފި އެވެ. އެ ގޮތުން އެންމެ ގިނަ މީހުން މިހާތަނަށް ވޯޓު ލާފައިވަނީ އޭދަފުށި ދާއިރާއިންނެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 800 ވޯޓެވެ.

1:00 : ސޮނެވާފުށީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބ. އަތޮޅު ކުއްޖާ އަށް ވޯޓު ލެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. ނަމަވެސް ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހދ. މަކުނުދޫ ކުއްޖާ އަށް ވޯޓު ލެވޭ ގޮތް އަދި ހަމައެއް ނުޖެހެ އެވެ.

12:00 : ތިން ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އަށް 5 ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. އެއީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ސީދާ ކެމްޕޭން ކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ 2 ޝަކުވާ އަކާއި މި ފަދަ ކަމަކަށް މަގުފަހިވާ ފަދަ އަމަލެއް ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން 3 ޝަކުވާ އެވެ.

11:00 : ބ. އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ދާއިރާއެއްގައި ވޯޓު ލުމުގައި އެއްވެސް ހަމަ ނުޖެހުމެއް ނުހިނގާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ. މިހާރު ވޯޓު ލާންދާ މީހުންގެ އަދަދު އޭދަފުށީގައި އިތުރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

ބައެއް ދާއިރާތަކުގައި ލިސްޓުގައި ނަން ނެތުމާއި އަދި ނަން އޮވެފައި އެޑްރެސް އޮޅުން އެރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ވުރެ މި ފަހަރު މި ފަދަ މައްސަލަތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހައްލު ކުރާ ދުވެލި އަވަސް ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވެ އެވެ.

އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކާ ބެހޭ މައްސަލައެއް 3 ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އަށް ހުށަހެޅިފައި ނުވާ ކަމަށް ވެ އެވެ.

9:40 : ބ. އަތޮޅުގެ 3 ދާއިރާގެ 18 ވޯޓު ފޮއްޓަށް ވޯޓުލުން ބ. އަތޮޅުގައި ވަނީ 9:00 ގައި ފަށައިފަ އެވެ. މިއަދު އޭދަފުއްޓަށް އުޑު މަތި ސާފުވެފައި އަވި ދެ އެވެ. 9:00 ވޯޓު ލާން ދިޔަ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަ ކަމަކަށް ފާހަގައެއް ނުކުރެވެ އެވެ.

9:35 : ބ. މާޅޮހުގައި ވެސް ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދެ އެވެ. މިހާތަނަށް ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ހިނގަމުން އަންނަނީ މައްސަލައެއް ދިމާވުމެއް ނެތި އެވެ.

ނަމަވެސް ސޮނެވާފުށި ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ 2 މުވައްޒަފެއްގެ ނަން ލިސްޓްގައި ހިމެނިފައި ނުވާ ކަމަށާއި މި މައްސަލަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިހާރު ބަލަމުންގެންދާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެ އެވެ. ލިސްޓްގައި ނެތް އެކަކަކީ ބ. އަތޮޅު މީހެކެވެ. އަނެކަކަކީ ހދ. އަތޮޅަށް ނިސްބަތް ވާ މީހެކެވެ.

9:30 : މާލޭގައި ބ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ބަހައްޓާފައި ހުރި 3 ވޯޓު ފޮއްޓަށް ވޯޓު ލުން ވަނީ ނުވައެއް ޖެހިއިރު ފަށައިފަ އެވެ. ތިން ފޮށި ބަހައްޓާފައި ވަނީ ސެންޓަރ ފޮރ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިއުކޭޝަން އިމާރާތުގަ އެވެ. އެއީ ޗާންދަނީމަގުގައި ކުރިން އީޕީއެސް ސްކޫލް ހިންގި އިމާރާތުގަ އެވެ. މިއަދު ހެދުނު މާލެ އަށް ކޮންމެ ވެސް ވަރަކަށް ވިއްސާރަ ކުރެ އެވެ. އަދި 9:00 ޖެހިއިރު ވޯޓު ލާން ދިޔަ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަ ކަމަކަށް ފާހަގައެއް ނުކުރެވެ އެވެ.

— ބ. އަތޮޅުން ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން، އަބްދުލްގައްޔޫމް، މުހައްމަދު އަފްރާހް
އަދި މާލެއިން ހިލްއަތު ރަޝީދު

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.