ފޮޓޯ: އެކުވެރިކަމުގެ ބެޑްމިންޓަން މެޗު؛ އޭދަފުށި – ތޮއްޑޫ

އޭދަފުށީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމާއި އއ. ތޮއްޑޫ ބެޑްމިންޓަން ޓީމާ ދެމެދު ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ބެޑްމިންޓަން މެޗުގެ ތެރެއިން.

ރޭ އޭދަފުށީ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓްގައި ކުޅުނު މި މެޗު 3-2 ސެޓުން ކާމިޔާބުކުރީ އޭދަފުށީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމުން. މިއީ ދެ ޓީމުގެ ދެމުދު އެކުވެރިކަން އާލާ ކުރމުގެ ގޮތުން ކުޅުނު މެޗެއް. މިދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގައި މި ދެޓިމު ވަނީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު ތޮއްޓުގައި ވެސް ކުޅެފައި—ފޮޓޯތައް: ޖުމާން (ތޮއްޑޫ ބެޑްމިންޓަން ސޮސައިޓީ)

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.