ތުޅާދުއާއި ދަރަވަންދޫގައި އަވިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައި ހަރުކޮށްފައިވާ އިރުން ކަރަންޓު އުފައްދަން ބޭނުންކުރާ ސޯލާ ޕެނަލްތަކެއް

ބ.ތުޅާދުއާއި ދަރަވަންދޫ ހިމެނޭހެން ޖުމްލަ 20 ރަށެއްގައި އަވިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމުކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

މި މަޝްރޫއަކީ އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް އޭޑީބީގެ “އެކްސެލެރޭޓިން ސަސްޓެއިނެބަލް ސިސްޓަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔޫސިން ރިނިއުބަލް އެނާޖީ” (އެޝުއާ) ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫއެކެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން މި މަޝްރޫއަށް ހުޅުވާލާފައިވަނީ ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ރާއްޖެތެރޭގެ 20 ރަށެއްގައި “20 މެގަވޮޓް ގްރިޑް ޓައިޑް ސޯލާ ފޮޓޯވޮލްޓިކް ސިސްޓަމް” ހަރުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިއުލާނުގައި ބުންޏެވެ.

މި މަޝްރޫއަށް ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ފަސް ލައްކަ ޑޮލަރު ނުވަތަ 7.6 މިލިއަން ދިވެހި ފައިސާ ބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތަށް ބީލަން ހުށައެޅުމަށް ހުޅުވާލާފައިވަނީ އޮގަސްޓްމަހުގެ 14ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ސޯލާ ޕީވީ ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމްތައް ގާއިމުކުރުމަކީ ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫއެކެވެ. އެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މިހާރުވެސް މުޅި ރާއްޖޭގައި 53 މެގަވޮޓްގެ ސޯލާ ޕީވީ ސިސްޓަމްތައް ގާއިމުކޮށްފައިވާއިރު އިތުރު 26 ރަށެއްގައި ސޯލާ ޕީވީ ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމްތަކެއް ގާއިމުކުރަން ޗައިނާ ކުންފުންޏަކާ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ވަނީ ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.