ސާވޭ ނަމުގައި ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑު ހޯދަން ސްކޭމެއް!

ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް ބައެއް ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީކާޑު ހޯދަން ގުޅާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްއިން މިކަން އާންމުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ، ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސާވޭ ކުރުމުގެ ނަމުގައި އެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ ހޯދަމުން ގެންދާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ ކަމަށެވެ. ފުލުހުން ވަނީ މިފަދަ ލިއުންތައް ހިއްސާ ނުކުުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ބައެއް ސްކޫލުތަކުގެ ވައިބާ ގްރޫޕުތަކަށް އެ ސްކޫލުތަކުން ފޮނުވާފައިވާ މެސެޖުގައި ބުނެފައި ވަނީ އޮޅުވާލުމުގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުންގެ އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ ހޯދުމަށް ސާވޭއެއް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށެވެ.

އެފަދަ މެސެޖުތަކަށް ސަމާލުވެ، ދަރިވަރުންގެ އައިޑީކާޑު ނުދިނުމަށް ސްކޫލުތަކުން ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްއިން މިކަން އާންމުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ، ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސާވޭ ކުރުމުގެ ނަމުގައި އެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ ހޯދަމުން ގެންދާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ ކަމަށެވެ. ފުލުހުން ވަނީ މިފަދަ ލިއުންތައް ހިއްސާ ނުކުުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، މިފަދަ ޑޮކިއުމެންޓްތަކުގައި ހިމެނޭ މައުލޫމާތުތަކަކީ ސްކޭމްތައް ހިންގުމަށް ނުވަތަ އައިޑެންޓިޓީ ތެފްޓް ފަދަ އެހެނިހެން ކުއްތަކަށް އަރައިގަތުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ މައުލޫމާތުތައް ކަމަށެވެ. އަދި އެއްވެސް ފަރާތްތަކާއި މިފަދަ ޒާތީ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިއުންތައް ހިއްސާ ނުކުރުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސް ކުރެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.