ފޮޓޯ: ބޮޑު މިސްކިތުގެ ކާޕެޓް ބަދަލުކުރުން

ޑިސެމްބަރު 10، 2017، ބ. އޭދަފުށީ މަސްޖިދު ސުލްތާން މުހައްމަދު މުއީނުއްދީން (ބޮޑު މިސްކިތް) ކާޕެޓް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ. މިއީ މެޑްޓެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހަދިޔާކުރީ ކާޕެޓް: ފޮޓޯތައް/އޭދަފުށީ ކައުންސިލް

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.