ކެންސަރަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ “ޕިންކް ރިބަން ވޯކް”

އޮކްޓޯބަރު 27، 2018 (ހޮނިހިރު) އޭދަފުށި: އުރަމަތީގެ ކެންސަރަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ކެންސާ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގުޅިގެން “ޕިންކް ރިބަން ވޯކް” ގެ ނަމުގައި މިއަދު އޭދަފުށީގައި ބޭއްވި ހިނގާލުން. 2016 އިން ފެށިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ މި ހިނގާލުން ބީއެމްއެލް ބްރާންޗު ހުންނަ 27 ރަށެއްގައި ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި.

ޕިންކް ރިބަން ވޯކް ކުރިއަށްދިޔައިރު އުރަމަތީ ކެންސަރަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ހާއްސަ މައުލޫމާތު މެސެޖުތައް ދިނެވެ. އީޓީ ފޮޓޯތައް: ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

އޭދަފުށީގައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ޕިންކް ރިބަން ވޯކްގެ ތެރެއިން:
އޭދަފުށީގައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ޕިންކް ރިބަން ވޯކްގެ ތެރެއިން:
އޭދަފުށީގައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ޕިންކް ރިބަން ވޯކްގެ ތެރެއިން:
އޭދަފުށީގައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ޕިންކް ރިބަން ވޯކްގެ ތެރެއިން:
އޭދަފުށީގައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ޕިންކް ރިބަން ވޯކްގެ ތެރެއިން:
އޭދަފުށީގައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ޕިންކް ރިބަން ވޯކްގެ ތެރެއިން:
އޭދަފުށީގައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ޕިންކް ރިބަން ވޯކްގެ ތެރެއިން:
އޭދަފުށީގައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ޕިންކް ރިބަން ވޯކްގެ ތެރެއިން:
އޭދަފުށީގައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ޕިންކް ރިބަން ވޯކްގެ ތެރެއިން:
އޭދަފުށީގައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ޕިންކް ރިބަން ވޯކްގެ ތެރެއިން:
އޭދަފުށީގައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ޕިންކް ރިބަން ވޯކްގެ ތެރެއިން:
އޭދަފުށީގައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ޕިންކް ރިބަން ވޯކްގެ ތެރެއިން:

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.