ގޮއިދޫ ވިމެންސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު ފަށައިފި

ގޮއިދޫ ވިމެންސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ކުޅެނީ

ގޮއިދޫ އަންހެނުންގެ ކޮމީޓީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިއަހަރު އަލަށް ފަށައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ވިމެންސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2019 މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

ގޮއިދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޗެލެންޖްގައި ހަ ޓީމު ވާދަކުރެ އެވެ.

މިއަދުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ އެފްސީ ޖާޑީސް އާއި ޓީމް ޗަޑްސް އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނުއިރު 5-1 ން އެފްސީ ޖާޑީސް އިން ވަނީ ކުރިހޯދާފަ އެވެ. ނަމަވެސް ދެ ވަނަ ހާފްގައި ޗަޑްސް އިން ވަނީ އިތުރު 4 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އަދި އެފްސީ ޖާޑީސްއިން ވެސް ދެވަނަ ހާފްގައި އިތުރު ލަނޑެއްވަނީ ޖަހާފައެވެ. މެޗްގެ ކާމިޔާބު ކުރީ 6-5 ން އެފްސީ ޖާޑީސް އެވެ.

އެފްސީ ޖާޑީސް

މި މެޗްގައި އެފްސީ ޖާޑީސްގެ އައިޝަތު ރަޝީދާ ވަނީ އެ ޓީމަށް 5 ގޯލް ކާމިޔާބު ކޮށްދީފައެވެ. ދެން އެ ޓީމަށް ގޯލެއް ކާމިޔާބު ކޮށްދީނީ އަފްޒާއެވެ. އެފްސީ ޗަޑްސްއަށް ޝާނިޔާ ތިން ގޯލް ކާމިޔާބުކޮށްދިން އިރު، ޝައްފަ އަދި ޝިރުފާ މިއިން ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކު ގޯލެއް ކާމިޔާބުކޮށްދިނެވެ.  

ފުރަތަމަ މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނު ޓީމް ޖާޑީސްގެ އައިޝަތު ރަޝީދާއަށް ޓްރޮފީދެނީ

މި މެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ ޓީމް ޖާޑީސްގެ  އައިޝަތު ރަޝީދާއެވެ.

ދެވަނަ މެޗްގައި ފެހެންދޫ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި ލިލީސް ބައްދަލުކޮށް ލިލީސް ވަނީ 10-1 ން މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

މި މެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނުއިރު 4-1 ން ކުރި ހޯދާފައިވަނީ ލިލީސްއެވެ. މެޗްގެ ދެވަނަ ހާފްގައި ލިލީސް އިން އިތުރު 6 ލަނޑު ޖެހި އިރު ފެހެންދޫ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބަށް ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކުރެވޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.

ގޮއިދޫ ވިމެންސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ތެރެއިން

މި މެޗްގައި ލިލީސް އަށް ފިރުޝާ 5 ގޯލް ކާމިޔާބުކޮށްދިން އިރު އަނެއް ހަތަރު ގޯލް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އީމާން އެވެ. ފެހެންދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ހަމައެކަނި ގޯލް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ މަރިޔަމް ނަދާ އެވެ.

ދެވަނަ މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނު ލިލީސްގެ ފިރުޝާނާ ނަސީރަށް ޓްރެފީ ދެނީ

 މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ލިލީސްގެ ފިރުޝާނާ ނަސީރު އެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ދެ މެޗު މާދަމާ ވެސް ކުޅޭނެ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.