ވިޔަފާރި

އެމް.އައި.ބީ އިން ގެދޮރު ޢިމާރާތްކުރާ ސާމާނު ގަނެވޭ ސްކީމެއް ތަޢާރަފް ކޮށްފިި

އެމް.އައި.ބީ އިން ގެދޮރު ޢިމާރާތްކުރާ ސާމާނު ގަނެވޭ ސްކީމެއް ތަޢާރަފް ކޮށްފިި
  މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމް.އައި.ބީ) އިން ގެދޮރު ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ގަނެވޭ ސްކީމެއް ތަޢާރަފް ކޮށްފިއެވެ. މި ސްކީމުގެ ދަށުން ނެގޭނީ 20000ރ އާއ...

ފުރަތަމަ ތިންމަސްދުވަހު އެއަރޕޯޓު ހިންގައިގެން 305މިލިއަން ރުފިޔާ

ފުރަތަމަ ތިންމަސްދުވަހު އެއަރޕޯޓު ހިންގައިގެން 305މިލިއަން ރުފިޔާ
  މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ޕްރޮވިޝަނަލް ހިސާބުތައް  ދައްކާގޮތުން އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު ހިންގައިގެން 305 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައި...

ދިރާގަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުހިންމު ބްރޭންޑް ނަމެއް: ބަޓެލްކޯ

ދިރާގަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުހިންމު ބްރޭންޑް ނަމެއް: ބަޓެލްކޯ
ދިރާގަކީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހިނގަމުން އަންނަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށާއި އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ބްރޭންޑް ނަމެއް ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ ދާދި ފަހުން ގަތް ބަހުރެއިން ޓެލ...

ތުރުކީ ދަތުރެއް ލިބޭ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން ފަށައިފި

ތުރުކީ ދަތުރެއް ލިބޭ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން ފަށައިފި
ތުރުކީ ދަތުރެއް ހިލޭ ލިބޭ، ޕޯސްޓްޕެއިޑް މޯބައިލްގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން ފަށައިފި އެވެ. އަންނަ މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވެނީ ޕޯސްޓްޕެއިޑ...