ވިޔަފާރި

ހެޔޮ ގޮތުގައި އިންޓަނެޓް ބޭނުން ކުރަން ކުދިންނަށް ދަސްކޮށް ދެނީ

ހެޔޮ ގޮތުގައި އިންޓަނެޓް ބޭނުން ކުރަން ކުދިންނަށް ދަސްކޮށް ދެނީ
ރައްކާތެރި ގޮތުގައި އިންޓަނެޓް ބޭނުން ކުރާނެ ގޮތް ކުޑަކުދިންނަށް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރަން މަސައްކ...

ދިރާގުން ހިލޭ އިންޓަނެޓް ކަނެކްޝަން ގުޅައިދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ދިރާގުން ހިލޭ އިންޓަނެޓް ކަނެކްޝަން ގުޅައިދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި
  ދިރާގުން ހިލޭ އޭޑީއެސްއެލް އިންޓަނެޓް ކަނެކްޝަން ގުޅައިދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތް ދެމުން ގެންދާ ދިރާގުން...

ހުރިހާ ރަށަކަށް މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 3ޖީގެ ހިދުމަތް ދޭނަން: ދިރާގު

ހުރިހާ ރަށަކަށް މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 3ޖީގެ ހިދުމަތް ދޭނަން: ދިރާގު
  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ މުއާސަލާތީ ހިދުމަތްދޭ ކުންފުނި، ދިރާގުން މުޅިރާއްޖެއަށް ބްރޯޑްބޭންޑް ހިދުމަތް ދިނުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މި އަހަރު ނި...

އުރީދޫން އެމްއާރުޑީސީ މުވައްޒަފުންނަށް ހިލޭ ފޯނު ކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

އުރީދޫން އެމްއާރުޑީސީ މުވައްޒަފުންނަށް ހިލޭ ފޯނު ކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި
  މޮބައިލް ވާޗުއަލް ޕްރައިވެޓް ނެޓްވޯކް (އެމްވީޕީއެން) ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މޯލްޑިވް ރޯޑް ޑިވްލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ) އާއި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އާ ދެމ...