ވިޔަފާރި

ދިރާގުން މުޅިން އާ މޯބައިލް އިންޓަނެޓްގެ ދެ ޕެކޭޖެއް ތައާރަފް ކޮށްފި

ދިރާގުން މުޅިން އާ މޯބައިލް އިންޓަނެޓްގެ ދެ ޕެކޭޖެއް ތައާރަފް ކޮށްފި
  ދިރާގު ޕްރިޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މުޅިން އާ މޯބައިލް އިންޓަނެޓްގެ ދެ ޕެކޭޖެއް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ. ދިރާގު ހެޑް އޮފީހުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސް ކޮންފ...