ވިޔަފާރި

އުރީދޫއިން ރާއްޖޭގެ ޗައިލްޑް ހެލްޕްލައިނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

އުރީދޫއިން ރާއްޖޭގެ ޗައިލްޑް ހެލްޕްލައިނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗައިލްޑް ހެލްޕްލައިނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މުވާސަލާތީ ކުންފުނި، އުރީދޫ ގުރޫޕްގެ މުވައްޒަފުން ފައިސާ އެހީއަކާއި ހިލޭ ގުޅޭނެ ނަންބަރެއް ހަދ...