ވިޔަފާރި

ދިރާގުން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް “ސްމާޓް ހޯމް” ތައާރަފްކޮށްފި

ދިރާގުން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް “ސްމާޓް ހޯމް” ތައާރަފްކޮށްފި
ގޭގައި ބޭނުންކުރާ ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ދިރިއުޅުން ލުއިފަސޭހަކޮށްދޭ “ސްމާޓް ހޯމް”ގެ ހިދުމަތް، ޕެކޭޖް ޕްރޮޑަކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިރ...

އައިފޯން އެސްއީ ޕްރީއޯޑަރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިރާގުން ހުޅުވާލައިފި

އައިފޯން އެސްއީ ޕްރީއޯޑަރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިރާގުން ހުޅުވާލައިފި
ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ސްމާޓްފޯން ލިބެން ހުރި އަގުތަކަށް ވުރެ މާ ހެޔޮ އަގުތަކަކާއިއެކު އެންމެ ފަހުން އެޕަލް އައިފޯން އެސްއީގެ ޕްރީއޯޑަރަށް ދިރާގުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެގޮތުނ...

މީރާގެ އޭދަފުށީ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރު ބްރާންޗަކަށް ބަދަލުކޮށް މާދަމާ ހުޅުވަނީ

މީރާގެ އޭދަފުށީ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރު ބްރާންޗަކަށް ބަދަލުކޮށް މާދަމާ ހުޅުވަނީ
މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން މިދިޔަ އަހަރު ޑިސެމްބަރުމަހު އޭދަފުށީގައި ގާއިމުކުރި ކަލެކްޝަން ސެންޓަރު ބްރާންޗަކަށް ބަދަލުކޮށް މާދަމާ އެތަން ރަސްމީކ...

ދިރާގުގެ ސަބްމެރިން ކޭބަލް މާލެއާ ގުޅާލާފައިވާ ކޮޅު އުސް ފަސްގަނޑަށް ބަދަލުކުރަނީ

ދިރާގުގެ ސަބްމެރިން ކޭބަލް މާލެއާ ގުޅާލާފައިވާ ކޮޅު އުސް ފަސްގަނޑަށް ބަދަލުކުރަނީ
ދިރާގުގެ ފައިބަ އޮޕްޓިކް ސަބްމެރިން ކޭބަލް ސިސްޓަމް މާލެއާ ގުޅާލާފައިވާ ކޮޅު، އުސް ފަސްގަނޑު ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު...

ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި: 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ 100 އިގެ ވިޔަފާރިއެއް

ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި: 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ 100 އިގެ ވިޔަފާރިއެއް
ހަތްދިހައިގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅު، ޓޫރިޒަމް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުވެގެން އައި ދުވަސްވަރު، ރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓްތަކާއެކު ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ކުރިއަރައި ތަރައްޤީވަމުން...