ވިޔަފާރި

އެޗް ޑީ އެފް ސީން ފަންސާސް މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިސްލާމިކް ޝެއާ ވިއްކަން ނިންމައިފ

އެޗް ޑީ އެފް ސީން ފަންސާސް މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިސްލާމިކް ޝެއާ ވިއްކަން ނިންމައިފ
  ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީއެފްސީ) ގެ އިސްލާމިކް ވިންގް އަމްނާގެ ފަރާތުން ފަންސާސް މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިސްލާމިކް ޝެއާރ ވިއްކަން ނިންމައިފ...