ފޮޓޯ ގެލެރީ

ފޮޓޯ: މައުމޫން ވެރިކަމުގެ ކުރީކޮޅު އޭދަފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު

ފޮޓޯ: މައުމޫން ވެރިކަމުގެ ކުރީކޮޅު އޭދަފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު
ރައީސް މައުމޫން ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު 1979 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ބ. އޭދަފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން. މި ފޮޓޯތައް އީޓީ އަށް ހަދިޔާ ކޮށްދެއްވީ ކާ...

ފޮޓޯ: މޯލްޑިވްސް ޗިކަން ފާމް

ފޮޓޯ: މޯލްޑިވްސް ޗިކަން ފާމް
ބ. ހިތާދޫގައި ހުޅުވި “މޯލްޑިވްސް ޗިކަން ފާމް”. ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބިސް އަޅުވާ ކުކުޅު އާލާކުރުގެ މަސައްކަތް ކުރާ މިފާމްގައި ދުވާލަކަށް ނުވަސަތޭކަ ބިސް އެޅު...