ފޮޓޯ ގެލެރީ

ފޮޓޯ: ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޑޭ

ފޮޓޯ: ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޑޭ
ވިލާ ކޮލެޖުން އޭދަފުށީގައި ފެބްރުއަރީ 3، 2013 ބާއްވާ “ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޑޭ” ގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން. ވިލާ ކޮލެޖުގެ އޭދަފުށީ ކެމްޕަސް މާދަމާ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާނ...

ފޮޓޯ: ވައުދޭމީ ޝޫޓިން

ފޮޓޯ: ވައުދޭމީ ޝޫޓިން
ޓީވީއެމް އިން ކޮންމެ ހޮނިހިރު ދުވަހެއްގެ ރޭ މިހާރު ދައްކަމުންދާ “ވައުދޭ މީ” ސިލްސިލާ ޑްރާމާގެ ބައެއް އޭދަފުށީގައި ޝޫޓްކުރަނީ. ފޮޓޯ / އަބްދުލްފައްތާހު

ފޮޓޯ: އޮޅުގިރި

ފޮޓޯ: އޮޅުގިރި
ހިޔާމަތްކޮށްފައިވާ ބ. އޮޅުގިރި. އެ ރަށް ހިމާޔަތް ކުރީ ކާށިދޫ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި އުދުހޭ މާހޯރަ ނިދަން އަރާ ރަށަކަށްވުމުގެ އިތުރުން ގިނަ އަދަދަކަށް ވެލާ ވެސް އަރާތީ އާއ...