ފިގުހު

ރޯދަ

ރޯދަ
ރޯދަ އަކީ އަޅުކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެކެވެ. އިސްލާމް ދީނުގެ ރުކުންތަކުތެރެއިން މުހިއްމު ރުކުނެކެވެ. ރޯދަ އަކީ އެހެން އަޅުކަންތައްތަކާ ވަރަށް ތަފާތު އަޅުކަމެކެވެ. ނަމާދ...