ވިޔަފާރި

އެއްވެސް ދަތިކަމެއްނެތި އިންޑިޔާއިން ބޭސްފަރުވާ ކުރެވޭނެ ހިދުމަތް

އެއްވެސް ދަތިކަމެއްނެތި އިންޑިޔާއިން ބޭސްފަރުވާ ކުރެވޭނެ ހިދުމަތް
އިންޑިއާ އަށް ބޭސް ފަރުވާއަށްދާ ދިވެހިންނަށް އެއްވެސް ދަތިކަމެއްނެތި ބޭސްފަރުވާ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައިދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ހިދުމަތް އޭދަފުށީ ސޯސ...

ދިރާގު ސްމާޓް ފޯނު ޕްރޮމޯޝަންގެ ހަތަރު ވަނަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިން

ދިރާގު ސްމާޓް ފޯނު ޕްރޮމޯޝަންގެ ހަތަރު ވަނަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިން
ދިރާގުގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ސްމާރޓްފޯން ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަން “ޕޯސްޓްޕެއިޑް ސްމާޓްފޯން ގިވްއަވޭ”ގެ ހަތަރު ވަނަ ހަފްތާގެ 7 ނަސީބުވެރިންނަށް ފޯނު ހަވާލ...

ބަލާ އަންނަންވީ ތަން ބުނެ ދިނުމަށް މުޅިން އާ ހިދުމަތެއް ދިރާގުން ތައާރަފް ކޮށްފި

ބަލާ އަންނަންވީ ތަން ބުނެ ދިނުމަށް މުޅިން އާ ހިދުމަތެއް ދިރާގުން ތައާރަފް ކޮށްފި
“ޕިކް މީ އަޕް” ނުވަތަ ބަލާ އަންނަންވީ ތަން ބުނެ ދިނުމަށް ހިލޭ އެސްއެމްއެސް ކުރެވޭ ހިދުމަތެއް ރާއްޖޭގައި މުޅިން އަލަށް ދިރާގުން ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ. މި ހިދުމަ...

ދިރާގު ސްމާޓް ފޯނު ޕްރޮމޯޝަންގެ ދެ ވަނަ ހަފުތާގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ދިރާގު ސްމާޓް ފޯނު ޕްރޮމޯޝަންގެ ދެ ވަނަ ހަފުތާގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި
ދިރާގުގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ސްމާރޓްފޯން ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަން “ޕޯސްޓްޕެއިޑް ސްމާޓްފޯން ގިވްއަވޭ”ގެ ދެވަނަ ހަފްތާގެ 7 ނަސީބުވެރިންނަށް ފޯނު ހަވާލުކޮށް...

ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑް ސްމާޓްފޯން ގިވްއަވޭގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ 7 ނަސީބުވެރިންނާ ފޯނު ހަވާލުކޮށްފި

ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑް ސްމާޓްފޯން ގިވްއަވޭގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ 7 ނަސީބުވެރިންނާ ފޯނު ހަވާލުކޮށްފި
ދިރާގުގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ސްމާރޓްފޯން ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަންނެއް ކަމަށްވާ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ސްމާޓްފޯން ގިވްއަވޭގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ 7 ނަސީބުވެރިންނަށް ފޯ...