ވިޔަފާރި

ހަލުވި ސްޕީޑްގައި އިންޓަނެޓް ލިބޭ ޕެކޭޖްތަކެއް ދިރާގުން ތައާރަފުކޮށްފި

ހަލުވި ސްޕީޑްގައި އިންޓަނެޓް ލިބޭ ޕެކޭޖްތަކެއް ދިރާގުން ތައާރަފުކޮށްފި
  ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ދޭ ދިރާގުން ހަލުވި ސްޕީޑްގައި އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ އިތުރު ދެ ޕޭކޭޖެއް އިއްޔެ ތައާރަފްކޮށްފި އެވ...

ރާއްޖޭގެ ގެސްޓްހައުސްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ މަޖައްލާއެއް ނެރެން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ގެސްޓްހައުސްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ މަޖައްލާއެއް ނެރެން ފަށައިފި
ރާއްޖޭގެ ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން “ގެސްޓްހައުސަސް އޮފް މޯލްޑިވްސް”ގެ ނަމުގައި މަޖައްލާއެއް ނެރެން ފަށައިފިއެވެ. މި މަޖައްލާ ނެރެނީ، މ...

ހެޔޮ ގޮތުގައި އިންޓަނެޓް ބޭނުން ކުރަން ކުދިންނަށް ދަސްކޮށް ދެނީ

ހެޔޮ ގޮތުގައި އިންޓަނެޓް ބޭނުން ކުރަން ކުދިންނަށް ދަސްކޮށް ދެނީ
ރައްކާތެރި ގޮތުގައި އިންޓަނެޓް ބޭނުން ކުރާނެ ގޮތް ކުޑަކުދިންނަށް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރަން މަސައްކ...