ފޮޓޯ ގެލެރީ

ފޮޓޯ ގެލަރީ: އިންނަމާދޫ – ނައިފަރު

ފޮޓޯ ގެލަރީ: އިންނަމާދޫ - ނައިފަރު
މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރަތުގެ ޒޯން 3 ގެ ބުރުގައި މިއަދު ހަވީރު ރ.އިންނަމާދޫ އާއި ޅ.ނައިފަރު ބައްދަލުކުރި މެޗް ނިމުނީ 0-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން އިންނަމާދޫ ޓީމު މޮޅ...

އީދު ކުޅިވަރު ކުޑަރިކިލުން

އީދު ކުޅިވަރު ކުޑަރިކިލުން
އަޟްހާ އީދުގެ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބ. ކުޑަރިކިލުގައި ބޭއްވި ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން. އެރަށުގައި އިއްޔެ ގިނަ ކުޅިވަރުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ. އެގޮތުން ބޮޑު މަސް ބޭނުމާއި...