ފޮޓޯ ގެލެރީ

ފޮޓޯ: ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވްއެއްގެ ގޮތުގައި ބ. އަތޮޅު ފާހަގަ ކުރާ ސްޓޭމްޕް ސެޓް، ޕޯސްޓްކާޑް

ފޮޓޯ: ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވްއެއްގެ ގޮތުގައި ބ. އަތޮޅު ފާހަގަ ކުރާ ސްޓޭމްޕް ސެޓް، ޕޯސްޓްކާޑް
އދ. ގެ ތައުލީމާއި، ސައިންސާއި ސަގާފަތާ ބެހޭ ޖަމިއްޔާ ޔުނެސްކޯއިން ޖޫން 2011 ގައި މުޅި ބ. އަތޮޅަކީ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ...

ފޮޓޯ: އުދައަރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތީ ފެހެންދޫ ތައްޔާރީ ހާލަތުގައި

ފޮޓޯ: އުދައަރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތީ ފެހެންދޫ ތައްޔާރީ ހާލަތުގައި
މި މަހުގެ 26 އިން ފެށިގެން 30 އާ ހަމައަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށަށް އުދަ އަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ، މި އަތޮޅު ފެހެންދޫ ތައްޔާރީ ހާލަތުގައި، އުދަ އަރާނެކަމަށް ބެލެވޭ ރަށްރަ...

ފޮޓޯ: ތިމާވެށީގެ ގައުމީ މަހާސިންތާގައި ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުން

ފޮޓޯ: ތިމާވެށީގެ ގައުމީ މަހާސިންތާގައި ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުން
ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ރާއްޖެއަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް ސްކޫލު ކުދިން އެކަންކަމަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން އިއްޔެ މާލޭގައި ފެށިގައުމީ ބޮޑު މަހާސިންތާ ގައި ބ. އަތޮޅު...