ވިޔަފާރި

ބީއެމްއެލް މިއޮތީ މިހާތަނަށް ބޭންކް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ހާލަތުގައި: ސީއީއޯ

ބީއެމްއެލް މިއޮތީ މިހާތަނަށް ބޭންކް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ހާލަތުގައި: ސީއީއޯ
ނިމުނު އަހަރު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ރެކޯޑް ނަތީޖާ އެއް ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި ބޭންކު މިއޮތީ މިހާތަނަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ހާލަތުގައި ކަމަށް އެ ބޭންކްގެ ސީއީއޯ އަދި މެ...

ބީއެމްއެލްގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި 258 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ރެކޯޑް އަދަދެއް

ބީއެމްއެލްގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި 258 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ރެކޯޑް އަދަދެއް
މިރޭ ހޮޓެލް ޖެން ގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ހިއްސާދާރުންވަނީ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބެހުމަށް ހުށަހެޅުނު ޖުމްލަ 258 މިލިއ...

ބިމުކުލި ނުދައްކާ ރިސޯޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ކިހާ މޯލްޑިވްސް އާއި ދުނިކޮޅު

ބިމުކުލި ނުދައްކާ ރިސޯޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ކިހާ މޯލްޑިވްސް އާއި ދުނިކޮޅު
ރިސޯޓް ބިމު ކުލި ނުދައްކާ ރިސޯޓްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ބ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ކިހާ މޯލްޑިވްސް އާއި ބ. ދުނިކޮޅުގައި ހިންގާ ޕާމް ބީޗް ރިސޯޓްގެ ނަން އިއްޔެ މީރާއިން އާއްމުކޮށްފި އެ...

ބީއެމްއެލް އިން މޯބައިލް ބޭންކިން އެޕް މެދުވެރިކޮށް ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓްގެ ހިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިން މޯބައިލް ބޭންކިން އެޕް މެދުވެރިކޮށް ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓްގެ ހިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ މޯބައިލް ބޭންކިންގ އެޕް ގައި ބީއެމްއެލް ޕޭ ވޮލެޓްގެ ހިދުމަތް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. މި އަޕްގްރޭޑާއެކު، ކޮންޓެކްޓްލެސް ޕޭމަންޓްގ...

އުރީދޫން އިސްރަށްވެހިންނަށް ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓާއެކު ވައިބާ ބޭނުންކުރަން ހިލޭ ޑޭޓާ

އުރީދޫން އިސްރަށްވެހިންނަށް ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓާއެކު ވައިބާ ބޭނުންކުރަން ހިލޭ ޑޭޓާ
އުރީދޫން އިސްރަށްވެހިންނަށް 30 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް އަދި ވައިބާ ބޭނުންކުރަން ހިލޭ ޑޭޓާ ލިބޭ ހާއްސަ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕެކޭޖެއް މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. އުރީދޫން މިއަދު ތައާ...

ބީއެމްއެލްގެ ލޯނާއި ފައިނޭންސިން އަށް ހުށަހަޅައިގެން ތިން ގައުމަކަށް ދަތުރެއް!

ބީއެމްއެލްގެ ލޯނާއި ފައިނޭންސިން އަށް ހުށަހަޅައިގެން ތިން ގައުމަކަށް ދަތުރެއް!
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ލުއި ލޯނާއި ވެހިކަލް ލޯނުގެ އިތުރުން ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ އާއި ވެހިކަލް ފައިނޭންސިންގ އަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކަސްޓަމަރުން...

މެޕްސް ކޮލެޖުގެ މޭ/ޖޫން އިންޓޭކްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ 29ގެ ނިޔަލަށް

މެޕްސް ކޮލެޖުގެ މޭ/ޖޫން އިންޓޭކްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ 29ގެ ނިޔަލަށް
 ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްއިން ފެށިގެން ބެޗެލަރސް ޑިގްރީއާ ހަމައަށް އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އަދި ބިޒްނަސްގެ ތަފާތު 7 ދާއިރާއެއް ހިމެނޭގޮތަށް، މެޕްސް ކޮލެޖުން ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ މ...

ބީއެމްއެލް ‘ސްމޯލް ގްރާންޓްސް’ ފަންޑުގެ އެހީއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް

ބީއެމްއެލް 'ސްމޯލް ގްރާންޓްސް' ފަންޑުގެ އެހީއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްގީއާއި ތިމާވެށްޓާއި ގުޅުންހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށް ޖަމިއްޔާތަކަށް އަމާޒުކޮށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ތ...