ވިޔަފާރި

އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ކާޑުން ވިޔަފާރިކޮށްގެން އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް!

އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ކާޑުން ވިޔަފާރިކޮށްގެން އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް!
ބީއެމްއެލް އިން އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ކާޑުންކުރާ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަން އަކީ އެމެކްސް ޑެބިޓް އަދި ކްރެޑިޓް ކާޑުން ރާއްޖޭ...

ކަނޑޫދޫ މިރުސް ބްރޭންޑަކަށް ހަދައި އުރީދޫން ރޯދައަށް ހާއްސަ ކެމްޕެއިނެއް

ކަނޑޫދޫ މިރުސް ބްރޭންޑަކަށް ހަދައި އުރީދޫން ރޯދައަށް ހާއްސަ ކެމްޕެއިނެއް
ކަނޑޫދޫ މިރުސް ބްރޭންޑް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް، ކަނޑޫދޫގެ ދަނޑުވެރިންނަށް އިތުރު ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް އުރީދޫ އިން ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލާއި ގުޅި، ރޯދައަށް ޚާއްސަ ކެމްޕެއިނ...

ބީއެމްއެލްގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ރިކޯޑް އަދަދެއް ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފި

ބީއެމްއެލްގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ރިކޯޑް އަދަދެއް ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ހިއްސާދަރުންނަށް ރިކޯޑް އަދަދެއް ދިނުމަށް ބޯޑުން ފާސްކޮށްފިއެވެ. ބީއެމްއެލްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކުރީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިނަލ...

އަސާސީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ދަތި އާއިލާތަކަށް ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުން ކާބޯތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި

އަސާސީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ދަތި އާއިލާތަކަށް ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުން ކާބޯތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި
ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހުގައި އަސާސީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ދަތި އާއިލާތަކަށް އެހީވުމަށް މޮމްސް އިން ހިންގާ ‘ ހެލްޕް އަ ފެމިލީ” ޕްރޮގްރާމް އަށް ބޭންކް އޮފް މ...