ވިޔަފާރި

ބީއެމްއެލް އެމެކްސް ކާޑު ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ބީއެމްއެލް އެމެކްސް ކާޑު ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)އިން ދޫކުރާ އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ޑެބިޓް ކާޑު މިހާރު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވެސް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބީއެމްއެލްއިން ބ...

ހިތަދޫގައި ހެދި އުރީދޫ އެކްސްޕީރިއެންސް ސެންޓަރު އަޕްގްރޭޑްކޮށް އަލުން ހުޅުވައިފި

ހިތަދޫގައި ހެދި އުރީދޫ އެކްސްޕީރިއެންސް ސެންޓަރު އަޕްގްރޭޑްކޮށް އަލުން ހުޅުވައިފި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ސ. ހިތަދޫގައި ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ ހެދި އެކްސްޕީރިއަންސް ސެންޓަރާއި ކްލަބް ޕްރީމިއާ ލައުންޖް އަލުން އަޕްގްރޭޑްކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް މިއަދު ހުޅުވައިލ...

ޒާތީ މައުލޫމާތު ނުދިނުމަށް ބީއެމްއެލްއިން އަނެއްކާ ވެސް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ޒާތީ މައުލޫމާތު ނުދިނުމަށް ބީއެމްއެލްއިން އަނެއްކާ ވެސް އިލްތިމާސްކޮށްފި
އެކި ނަންނަމުގައި މީހުން ގުޅާ، ޒާތީ މައުލޫމާތު ހޯދާ ފައިސާ ފޭރެމުންދާތީ ބީއެމްއެލްއިން ތަކުރާރުކޮށް އާއްމުން އެކަމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް މަސައްކަތްކޮށް، އެފަދަ މައުލޫމ...

އުރީދޫއިން އަޕްގްރޭޑް ޔޯ ވޯލްޑް ގެ ނަމުގައި ކެމްޕެއިނެއް ފަށާ، އުރީދޫ ބްރޭންޑަށް ބޮޑު ބަދަލެއް

އުރީދޫއިން އަޕްގްރޭޑް ޔޯ ވޯލްޑް ގެ ނަމުގައި ކެމްޕެއިނެއް ފަށާ، އުރީދޫ ބްރޭންޑަށް ބޮޑު ބަދަލެއް
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ މައި ކުންފުނި އަދި މެދުއިރުމައްޗާއި، އުތުރު އެފްރިކާ އަދި ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އައި.ސީ.ޓީ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުރިއަރ...

އެލައިޑުން ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑާއި ތައުލީމު ފަންޑު ތައާރަފުކޮށް އެހީ ދެނީ

އެލައިޑުން ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑާއި ތައުލީމު ފަންޑު ތައާރަފުކޮށް އެހީ ދެނީ
އެލައިޑުގެ ސީއެސްއާރުގެ ދަށުން ދޫކުރާ އެހީ ހަ ދާއިރާއަކުން ދޫކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. އެގޮތުން، އިޖުތިމާއީ ދާއިރާއަށް ހާއްސަކޮށް “އެލައިޑް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑް...

އުރީދޫގެ މޫލީ ހިދުމަތަށް ކާމިޔާބު ތިން އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކޮށްފި

އުރީދޫގެ މޫލީ ހިދުމަތަށް ކާމިޔާބު ތިން އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކޮށްފި
އީ-ކޮމާސް ޕްލެޓްފޯމް މޫލީން ވިޔަފާރިތަކާއި ކަސްޓަމަރުން ގުޅުވާލަދީ، ރާއްޖެއަށް ފުރިހަމަ އޮންލައިން ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ތަޖުރިބާއެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކާމިޔާބު ތިން އަހަރު މިއ...

ބީއެމްއެލް އިން ގައުމީ ދާރުލްއާސާރު ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ

ބީއެމްއެލް އިން ގައުމީ ދާރުލްއާސާރު ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ
ގައުމީ ދާރުލްއާސާރަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ނިންމައިފިއެވެ. މިއީ ނޮވެންބަރު މަހު ފާހަގަ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭންކުގެ...

މިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި ބީއެމްއެލްއަށް 354.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާފު ފައިދާއެއް

މިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި ބީއެމްއެލްއަށް 354.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާފު ފައިދާއެއް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 354.65 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭންކުން މިއަދު...