ވިޔަފާރި

އުރީދޫން މައިކްރޮސޮފްޓް މޮޑަން ވޯކްޕްލޭސް ސޮލިއުޝަންސް ތައާރަފް ކޮށްފި

އުރީދޫން މައިކްރޮސޮފްޓް މޮޑަން ވޯކްޕްލޭސް ސޮލިއުޝަންސް ތައާރަފް ކޮށްފި
މައިކްރޮސޮފްޓާ ގުޅިގެން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކަށް މައިކްރޮސޮފްޓް މޮޑާން ވޯކްޕްލޭސް ސޮލިއުޝަންތައް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި...

އުރީދޫ އެޕް މެދުވެރިކޮށް ރީޗާޖްކޮށްލައިގެން އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް

އުރީދޫ އެޕް މެދުވެރިކޮށް ރީޗާޖްކޮށްލައިގެން އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް
އުރީދޫ ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ރީޗާޖްކޮށްގެން ޚާއްސަ ހަދިޔާތަކެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އުރީދޫ އެޕް މެދުވެރިކޮށް ރީޗާޖްކުރާ ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރ...

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ އެޕް “އޯލާ” އަށް އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ އެޕް
ކުޑަކުދިންގެ ދިވެހި ވާހަކަ އެޕް “އޯލަ” މޮބައިލް މަނީ ގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެމް-ފައިސާ ގުޅިގެން އޯލަ އެޕް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތ...