ވިޔަފާރި

ބީއެމްއެލްގެ އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެވޯޑު ދީފި

ބީއެމްއެލްގެ އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެވޯޑު ދީފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގައި މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރި މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަން ކޮށްފި އެވެ. ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ރޭ ބޭއްވި ބީއެމްއެލްގެ...

ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ބޮޑުފޮޅުދޫ ސްކޫލްގައި ސާފު ބޯފެން ލިބޭނެ ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކޮށްފި

ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ބޮޑުފޮޅުދޫ ސްކޫލްގައި ސާފު ބޯފެން ލިބޭނެ ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކޮށްފި
ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ ސްކޫލްގައި ސާފު ބޯފެން ލިބޭނެ ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކޮށްފިއެވެ. ބީއެމްއެލުން ބުނީ، މި ޕްރޮޖެކްޓް...

ޖަލްބޫޓުގެ ދަތުރުވެރިންނަށް އުރީދޫ ސިމް ލިބުން ފަސޭހަކޮށްދީފި

ޖަލްބޫޓުގެ ދަތުރުވެރިންނަށް އުރީދޫ ސިމް ލިބުން ފަސޭހަކޮށްދީފި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން މިއަދު ވަނީ ރާއްޖޭގެ މެރިން ސާވިސަސްގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޖަލްބޫޓް މޯލްޑިވްސް ގެ އުޅަނދުތަކުގައި ދަތުރު ކުރާ ފަތުރުވެރިންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު މުވ...

ބީއެމްއެލްގެ “ފެހި ޕްރޮޖެކްޓް” އަށް ހޮވި ރަށްތައް އިއުލާންކޮށްފި

ބީއެމްއެލްގެ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހު އިފްތިތާހުކުރި ފެހި ޕްރޮޖެކްޓް ލިބޭ ރަށްތައް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުނ...

އިންޓަނޭޝަނަލް މަނީ ޓްރާންސްފަރ ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ގިނަ އިނާމުތަކެއް ލިބޭ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

އިންޓަނޭޝަނަލް މަނީ ޓްރާންސްފަރ ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ގިނަ އިނާމުތަކެއް ލިބޭ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް
ބީއެމްއެލް އިންޓަނޭޝަނަލް މަނީ ޓްރާންސަރ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގައި މި ހިދުމ...

އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ހަނިމާދު އަށް

އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ހަނިމާދު އަށް
100 އެމްބީޕީއެސް އާއި ހަމައަށް ހަލުވި ސްޕީޑްތަކާއެކު، އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ޚިދުމަތް ހދ. ހަނިމާދޫއަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މުއާސަލާތީ...

އުރީދޫގެ ޕަބްޖީ ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ކޮންޓެންޑާ ސީރީޒް 2ގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

އުރީދޫގެ ޕަބްޖީ ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ކޮންޓެންޑާ ސީރީޒް 2ގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި
އުރީދޫ ނޭޝަންއިން ބާއްވާ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްޖީ ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ވާދަ ކުރުމުގެ ކޮންޓެންޑާ ސީރީޒް ދޭއްގައި ރަޖިސްޓާވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އުރީދޫ ޕަބްޖީ މޯބައ...