ވިޔަފާރި

ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި ބީއެމްއެލްއަށް 554 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ފައިދާއެެއް

ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި ބީއެމްއެލްއަށް 554 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ފައިދާއެެއް
މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 554 މިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ. ބީއެމްއެލް އިން އިއްޔެ އާންމުކުރި ތަފ...

މޯލްޑިވިއަންގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ކުއްލިއަކަށް ބޮޑުކޮށްފި

މޯލްޑިވިއަންގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ކުއްލިއަކަށް ބޮޑުކޮށްފި
މޯލްޑިވިއަންގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ކުއްލިއަކަށް ބޮޑު ކޮށްފި އެވެ. މޯލްޑިވިއަނުން އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގުބޮޑުކުރުމުން ކޮންމެ ސެކްޓާއަކަށް ވަނީ 180 ރުފިޔާ އާއ...

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ބީއެމްއެލްގެ ބޮޑު އެހީއެއް

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ބީއެމްއެލްގެ ބޮޑު އެހީއެއް
ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް އެ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމ...

އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދާތީ ސަމާލުވާން ބީއެމްއެލް އިން އަނެއްކާ ވެސް އެދިއްޖެ

އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދާތީ ސަމާލުވާން ބީއެމްއެލް އިން އަނެއްކާ ވެސް އެދިއްޖެ
އެކި ނަންނަމުގައި ފޯނުން ގުޅައި، އިންޓަނެޓް ބޭންކިން މެދުވެރިކޮށް މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދާކަމުގެ ޝަކުވާތައް އިތުރުވެފައިވާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވާން ބީއެމްއެލް އިން އަނެ...

ބީއެމްއެލް ގެ ޗީފް އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރު މަގާމަށް އާ ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި

ބީއެމްއެލް ގެ ޗީފް އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރު މަގާމަށް އާ ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ޗީފް އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރުގެ މަގާމަށް މރ. ބިޝްވަޖިތު މަޒުމްދާރު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބިޝްވަޖިތު އަކީ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓިންގ، ބިޒްނަސް އޮ...

އުރީދޫ އިން ދިވެހި ވަންތަ ސްނެޕް ފިލްޓާއަކާއި ލެންސެއް ތައާރަފުކޮށްފި

އުރީދޫ އިން ދިވެހި ވަންތަ ސްނެޕް ފިލްޓާއަކާއި ލެންސެއް ތައާރަފުކޮށްފި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ސްނެޕްޗެޓާ ގުޅިގެން ދިވެހިވަންތަކަން ދައްކުވައިދޭ ލެންސަކާއި ފިލްޓާއެއް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ. ފިލްޓަ އާއި ލެންސް ތައާރަފުކޮށްފައިވަނީ އުރީދޫގެ މައި އ...