ވިޔަފާރި

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕާސަނަލް ފައިނޭންސިން މިހާރު ވަގުތުން ލިބޭނެ

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕާސަނަލް ފައިނޭންސިން މިހާރު ވަގުތުން ލިބޭނެ
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ އަށް އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅުމުން ނަގުދު ފައިސާ ލިބޭ ގޮތަށް ވަގުތުން އެޕްރޫވަލް މިހާރު ލިބޭނެއެވެ. މިއީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭ...

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގައި އުރީދޫ ޕްރޮމޯޝަނެއްގެ ތިން ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގައި އުރީދޫ ޕްރޮމޯޝަނެއްގެ ތިން ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި
މިހާރު ކުރިއަށްދާ ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި އުރީދޫގެ ރަނުގެ ފުރުސަތުގެ ތިން ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް މެޗުތައް ކުރިއަށް ގ...

‘ސްކޭން ޓު ޕޭ’ ބޭނުންކޮށްގެން ބޮޑެތި އިނާމް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު

'ސްކޭން ޓު ޕޭ' ބޭނުންކޮށްގެން ބޮޑެތި އިނާމް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ކަސްޓަމަރުންނަށް ސްކޭން ޓު ޕޭ ގެ އާ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މޯބައިލް އެޕް ގައި ހިމެނޭ ސްކޭން ޓު ޕޭ ފަންކްޝަން ބޭނުންކޮ...

ބައިނަލް އަގްވާމީ ޕީސް ކޭބަލް ރާއްޖެ އަށް ގުޅާލުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ބައިނަލް އަގްވާމީ ޕީސް ކޭބަލް ރާއްޖެ އަށް ގުޅާލުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ބައިނަލްއަގުވާމީ ޕީސް ކޭބަލް ރާއްޖެއާ ގުޅާލުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި މިއަދު ޕީސް ކޭބަލް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަށްއަށް އެއްގަން ކޮށް، އެރަށުގައި ގާ...

ލުއި ލޯނާއި ޕާސަނަލް ފައިނޭންސިން އަށް ހުށަހަޅައިގެން 50،000 ރުފިޔާ

ލުއި ލޯނާއި ޕާސަނަލް ފައިނޭންސިން އަށް ހުށަހަޅައިގެން 50،000 ރުފިޔާ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ލުއި ލޯނާއި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ ޕާސަނަލް ފައިނޭންސިން އަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް 50،000 ރުފިޔާ ލިބޭ ހާއްސަ ޕްރ...

ދޯހާ މެރެތަންއަށް ފޮނުވާ ދެ ކަސްޓަމަރުން އުރީދޫއިން ހޮވައިފި

ދޯހާ މެރެތަންއަށް ފޮނުވާ ދެ ކަސްޓަމަރުން އުރީދޫއިން ހޮވައިފި
އުރީދޫގެ ދޯހާ މެރެތަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތާއެކު ގަތަރަށް ހިލޭ ދަތުރެއް ލިބޭ ލަކީޑްރޯގެ ނަސީބުވެރިން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. އުރީދޫއިން ބުނ...