ވިޔަފާރި

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އިން މާސްޓަކާޑް ބިޒްނަސް ޑެބިޓް ކާޑު ތައާރަފްކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އިން މާސްޓަކާޑް ބިޒްނަސް ޑެބިޓް ކާޑު ތައާރަފްކޮށްފި
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އިން ބިޒްނަސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް މުޅިން އާ ޕޭމަންޓް ސޮލިއުންޝަންއެއްގެ ގޮތުގައި މާސްޓަރކާޑު ބިޒްނަސް ޑެބިޓް ކާޑު މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ....

އުރީދޫ އެމް-ފައިސާ އިން މި އަހަރު ވެސް ފަސޭހަކަމާއެކު ޒަކާތް ދެއްކޭނެ

އުރީދޫ އެމް-ފައިސާ އިން މި އަހަރު ވެސް ފަސޭހަކަމާއެކު ޒަކާތް ދެއްކޭނެ
ގޭގައި ތިބެގެން ޒަކާތް ދައްކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކިޔޫގައި ނުޖެހި، އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ޒަކާތް ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން މިއަހަރު ވެސް ވަނީ ފަހ...

ނަގުދު ފައިސާވެސް ލިބޭ ބީއެމްއެލް ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ އަށް ހުށަހެޅުން އޮންލައިންކޮށް

ނަގުދު ފައިސާވެސް ލިބޭ ބީއެމްއެލް ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ އަށް ހުށަހެޅުން އޮންލައިންކޮށް
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ އަށް އިންޓަރނެޓު ބޭންކިންގ އަދި މޮބައިލް އެޕް މެދުވެރިކޮށް އެދި ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބު...

“ކުޅިކޮށް ކާ ކުއްޖަކު” ޓެގްކޮށްގެން އުރީދޫ ރޯދަ ހަދިޔާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު

ކުޅިކޮށް ކާ ކުއްޖަކި ޓެގްކޮށްގެން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ކަނޑޫދޫ މިރުހުގެ ހޮޓްސޯސް ޕެކް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެ ފުރުސަތުގެ ދަށުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އުރީދޫން އ...

ބީއެމްއެލް ރިވާޑްސް އަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން 10،000 ޕޮއިންޓް

ބީއެމްއެލް ރިވާޑްސް އަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން 10،000 ޕޮއިންޓް
ބީއެމްއެލްގެ ކްރެޑިޓް ކާޑުން ކުރާ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށްވެސް ޕޮއިންޓް ލިބޭ ގޮތަށް ބޭންކުން ތައާރަފްކުރި ރިވާޑްސް ޕްރޮގްރާމަށް އަލަށް ރަޖިސްޓްރީކުރާ ކޮންމެ ކަސްޓަމަރަކަށް 1...

ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ފެލިދު އާއި ހެނބަދޫގައި ޕްރޮޖެކްޓް ފުރިހަމަކޮށްފި

ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ފެލިދު އާއި ހެނބަދޫގައި ޕްރޮޖެކްޓް ފުރިހަމަކޮށްފި
ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ރަށްރަށުގައި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހިންގާ ‘ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު...

ބީއެމްއެލްގެ ސްކޮލަޝިޕަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު މި މަހުގެ 21 ގެ ނިނަލަށް

ބީއެމްއެލްގެ ސްކޮލަޝިޕަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު މި މަހުގެ 21 ގެ ނިނަލަށް
މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ބީއެމްއެލް އިން ހުޅުވާލި ސްކޮލަޝިޕް ފަންޑަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހަށް ހަމަވާތީ ފޯމު ހުށަހަޅަން...