ވިޔަފާރި

އުރީދޫން 28 ސިއްހީ މަރުކަޒަކަށް ހެލްތު ކިޓް ހަދިޔާކޮށްފި

އުރީދޫން 28 ސިއްހީ މަރުކަޒަކަށް ހެލްތު ކިޓް ހަދިޔާކޮށްފި
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަކަށް ހެލްތް ކިޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 28 ޞިއްޙީ މަރުކަޒަކަށް ހެލްތް ކިޓް ހަދި...

ބީއެމްއެލް އަށް ދިގު މުއްދަތަށް ޚިދުމަތްކޮށްދީފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އަށް ދިގު މުއްދަތަށް ޚިދުމަތްކޮށްދީފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށް އެކަން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ރޭ ބޭ...

ބީއެމްއެލްއިން 50،000 ރުފިޔާއިން މަތީ އަދަދުތަކުގެ ޗެކް ބަލައިގަތުން ހުއްޓާލަނީ

ބީއެމްއެލްއިން 50،000 ރުފިޔާއިން މަތީ އަދަދުތަކުގެ ޗެކް ބަލައިގަތުން ހުއްޓާލަނީ
އިލެކްޓްރޯނިކް ޕޭމަންޓް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމާއި ރާއްޖޭގައި ޕޭމަންޓްގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި އަންނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލު މަހުން ފެށިގެން 50،000 ރުފިޔާ އަދި 3،000 ޑޮލަރާ ހަމައ...

އުރީދޫ ފަން ރަން ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު 30 ނޮވެމްބަރާ ހަމައަށް ހުޅުވާލައިފި

އުރީދޫ ފަން ރަން ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު 30 ނޮވެމްބަރާ ހަމައަށް ހުޅުވާލައިފި
ގިނަ އަދަދެއްގެ ރިކުއެސްޓް އާ އެކު އުރީދޫ ފަން ރަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު 30 ނޮވެމްބަރާ ހަމައަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ރަންގައި ބައިވެރިވ...

ބީއެމްއެލް އިން އިކޮނޮމިކް ސްޓިމިއުލަސް ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ އިތުރު ފުރުސަތެއް

ބީއެމްއެލް އިން އިކޮނޮމިކް ސްޓިމިއުލަސް ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ އިތުރު ފުރުސަތެއް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ދޫކުރި އިކޮނޮމިކް ސްޓިމިއުލަސް ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ އިތުރު ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިގްތ...