ފޮޓޯ ގެލެރީ

ފޮޓޯ: ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދިރާގުން އޭދަފުއްޓަށް ތައާރަފުކުރުން

ފޮޓޯ: ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދިރާގުން އޭދަފުއްޓަށް ތައާރަފުކުރުން
މޭ 7، 2018: އޭދަފުށި: ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް ތަރައްގީކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތާއެކު ދިރާގުގެ ހައިސްޕީޑް ފައިބަރ ގެ ހިދުމަތް ބ. އޭދ...