ފޮޓޯ ގެލެރީ

ފޮޓޯ: ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

ފޮޓޯ: ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
އޭދަފުށި: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- މި އަހަރުގެ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ފާހަގަކުރުން: މި ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ޓީޗަރުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުނ...