ވާނުވާ

އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ފައިސާގެ ރެކޯޑުތައް ނުބަލަހައްޓާ، އުސޫލާ ހިލާފު އެތައް ކަމެއް!

އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ފައިސާގެ ރެކޯޑުތައް ނުބަލަހައްޓާ، އުސޫލާ ހިލާފު އެތައް ކަމެއް!
ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓަމުން ނުދާކަން އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ. އޮޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން...

“ގުރުއާން މުބާރާތުން ކައުންސިލުތަކުގެ ވަނަ ހޮވުމުގައި ޖެހިފައިވަނީ އިދާރީ މައްސަލައެއް”

ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބޭއްވި އަތޮޅު ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރި ފަހުން، ކައުންސިލުތަކުގެ ވަނަ ހޮވުމުގައި ބަދަލު އައީ އިދާރީ ގޮތުން އެރި އޮޅުމެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށ...