ވިޔަފާރި

އާ ސާވިސް ސެންޓަރުތަކަކާއެކު ބީއެމްއެލް ގެ ބޭންކިންގ ހިދުމަތްތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް

އާ ސާވިސް ސެންޓަރުތަކަކާއެކު ބީއެމްއެލް ގެ ބޭންކިންގ ހިދުމަތްތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް
ބޭންކުގެ ތަސައްވުރާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަސްޓަމަރުންނަށް ފުރިހަމަ ހިދުމަތްތަކެއް ދިނުމަށާއި ބައިނަލް އަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބީއެމްއެ...

އުރީދޫން ރާއްޖެ އަަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް “ވައިފައި ކޯލިން” ތައާރަފުކޮށްފި

އުރީދޫން ރާއްޖެ އަަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް “ވައިފައި ކޯލިން” ތައާރަފުކޮށްފި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ރާއްޖެއަށް “ވައިފައި ކޯލިންގ” ނުވަތަ ވޮއިސް އޯވަރ ވައިފައިގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ. ކަލަ ރަން ހަރަކާތާ ގުޅުވައިގެން ހުޅުމާލޭ ސެންޓ...

ބީއެމްއެލުން އެކްސްޕީރިއަންސް މޯލްޑިވްސް ކެމްޕޭން އަނެއްކާވެސް ފަށައިފި

ބީއެމްއެލުން އެކްސްޕީރިއަންސް މޯލްޑިވްސް ކެމްޕޭން އަނެއްކާވެސް ފަށައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ މާކެޓްގައި ރާއްޖެ އިސްތިހާރުކުރުމަށް “އެކްސްޕީރިއަންސް މޯލްޑިވްސް” ކެމްޕެއިން ދެވަނަ ފަހ...

ބީއެމްއެލް އިން އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ޕްލެޓިނަމް ކާޑު ތައާރަފްކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިން އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ޕްލެޓިނަމް ކާޑު ތައާރަފްކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ޕްލެޓިނަމް ކްރެޑިޓް ކާޑު ރާއްޖޭގައި ތައާރަފް ކޮށްފިއެވެ. މި ކާޑު ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދަތުރުތަކާއި...

ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަޝިޕްގައި ބީއެމްއެލް އިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަޝިޕްގައި ބީއެމްއެލް އިން ބައިވެރިވެއްޖެ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މަތީ ތައުލީމާއި ޓްރެއިނިންގެ ފުރުސަތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިއަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަންގެ ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަޝިޕް ސްކީމުގެ އެ...

ކިއުއާރުކޯޑުން ފައިސާ ދައްކައިގެން ދެ ލައްކަ ރުފިޔާ ލިބުމުގެ ފުރުސަތު

ކިއުއާރުކޯޑުން ފައިސާ ދައްކައިގެން ދެ ލައްކަ ރުފިޔާ ލިބުމުގެ ފުރުސަތު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް  (ބީއެމްއެލް) އިން މޯބައިލް ޕޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް އަދި މާޗަންޓުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޕްރޮމޯޝަން އެއް ފަށައިފިއެވެ. ސްކޭން ޓު ޕޭ އެންޑް ޕޭ ބައި ލ...

ބީއެމްއެލް އިން ފޮރެންސިކް އޮޑިޓެއް ހެދުމަށް ޑެލޮއިޓް ސިންގަޕޯރ އައްޔަންކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިން ފޮރެންސިކް އޮޑިޓެއް ހެދުމަށް ޑެލޮއިޓް ސިންގަޕޯރ އައްޔަންކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ނުގަވައިދުން އަދި ގާނޫނާ ހިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް އައީ ބުނަމުންނެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ...