ވިޔަފާރި

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބީއެމްއެލް އިން ވީލް ޗެއާ ހަދިޔާކޮށްފި

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބީއެމްއެލް އިން ވީލް ޗެއާ ހަދިޔާކޮށްފި
ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި އެބޭންކްގެ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ހިންގާ “ޢީދު ވެދުން” ހަރަކާތުގެ ދަށުން ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު...