ފޮޓޯ ގެލެރީ

ފޮޓޯ: އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު؛ އޭދަފުށީ ވެޓަރަންސް ޓީމު – އަނަންތަރާ

ފޮޓޯ: އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު؛ އޭދަފުށީ ވެޓަރަންސް ޓީމު - އަނަންތަރާ
އަންނަމަހު ކުރީކޮޅު މާލޭ ވެޓަރަންސް ފުޓްބޯޅަ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ތައްޔާރުވުމަށް އަނަންތަރާ ކިހަވައް ވިލާސް އާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުންގެ ތެރެއިން. އަނަ...